Правят игрище за футбол на малки врати по проект на „МИГ Куклен-Асеновград“

„МИГ Куклен – Асеновград“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Проект, чиято цел е изграждането на модерна и функционална среда за спорт, стартира в Асеновград и Куклен. Проектът е на стоност 75401.52 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ, съобщават от община Асеновград.

По програмата ще бъде изградено игрище за футбол на малки врати по процедура BG06RDNP001-19.139-S1 на „МИГ Куклен- Асеновград 7.2“ по процедура Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Договорът за предоставянето на безвъзмездната финансова помощ бе подписан на 25 ноември от председателя на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ – инж. Петър Петров, който е и зам.-кмет на община Асеновград, в присъствието на изпълнителния директор Илица Даскалова и Община Куклен, представлявана от заместник-кмета Христо Божинов. Договорът е по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът „Изграждане на игрище за футбол на малки врати” включва изграждане и оборудване  на спортна инфраструктура, предназначена за обществено ползване и трайно задоволяване на обществени потребности.

Предвиждат се дейности по извършване на строително-монтажни работи и извършване на доставка и монтаж на оборудване, съгласно изготвения инвестиционен проект. Неговата цел е изграждането на модерна и функционална среда за спорт.

Подобни статии

Top