Правят първа копка на инсталация за разделно събрани отпадъци в Кричим

Целта на събитието е да бъде даден старт на строително-монтажните дейности по проекта

На 25 май 2021 година, вторник, от 13:30 часа в землището на община Кричим в местността „Сух дол“, ще се проведе официална церемония „Първа копка“, по проект №  BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биорагзградими отпадъци“, с бенефициент община Кричим в партньорство с община Перущица. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год., съфинансиран от Европейския фонд за Регионално развитие и Кохезиония фонд  на Европейския съюз.

Целта на събитието е да бъде даден старт на строително-монтажните дейности по проекта и да се популяризира изграждането на инсталацията за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци генерирани на територията на община Кричим и община Перущица. Инсталацията се проектира с капацитет 2300 т/г. Ще бъде доставено мобилно оборудване, включващо: мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране, челен товарач, пресевна машина за компост, компактна преносима лаболатория за изпитване качеството на компоста и специализиран автомобил за събиране на зелени отпадъци.

Отново на 25 май 2021 година, но от 12:00 часа в Общински младежки дом в гр. Кричим, ул.“Никола Петков“ № 11, ще се проведе начална пресконференция по проекта.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, считано от датата на влизане  в сила на договора, или от 11 юни 2020 до 11 юни 2022 година.

Проектът включва проектиране и изграждане на инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци генерирани на територията на община Кричим и община Перущица. Инсталацията се проектира с капацитет 2300 т/г. Ще бъде доставено мобилно оборудване, включващо: мобилна машина за раздробяване на дървесни отпадъци и хомогенизиране, челен товарач, пресевна машина за компост, компактна преносима лаболатория за изпитване качеството на компоста и специализиран автомобил за събиране на зелени отпадъци.

Общата стойност на проекта е 3 445 095,84 лв., от които 2 194 572,19 лв. от Европейския фонд за регионално развитие; 387 277,46 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; собствен принос на Бенефициента 297 429,52 лв. (217 123,55 лв. от община Кричим и 80 305,97 от община Перущица) и 565 816,67 лв. недопустим разход (възстановим ДДС).

Подобни статии

Top