Представят проект за подобряване качеството на питейната вода в Пловдив

Общата му стойност е близо 138 милиона лева

Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив  Спартак Николов ще обяви стартирането на основните дейности по проект №BG16M1OP002-1.016-0007 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”.

На встъпителната пресконференция ще бъдат  представени целите и очакваните резултати, както и екипът за изпълнение. На събитието ще присъстват представители на държавната и местна власт, служители на дружеството, изпълнители на договори за реализиране на дейностите по проекта.

Дружеството „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив в качеството му на оператор за обособена територия – област Пловдив и бенефициент по процедура BG161М1ОР002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на ОПОС 2014-2020 г., изпълнява проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“.

Основната цел на проекта е подобряване на съществуващите системи за управление на питейните и отпадъчните води на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на територията на изпълнение на проекта, ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води и осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води.

Подобни статии

Top