Преизбраха ректора на ПУ "Паисий Хилендарски" за нов мандат - DC news

Преизбраха ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ за нов мандат

Проф. Румен Младенов получи 355 гласа при гласуването

Преибраха ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ за нов мандат на днешното Общо събрание на висшето училище. Проф. Румен Младенов получи 355 гласа при гласуването, а опонентите му доц. Теодора Филипова и доц. Атанас Владиков успяха да съответно 49 и 13 гласа. 7 бяха недействителните бюлетини.

„Благодаря за доверието. Първият път то беше повече към проф. Запрян Козлуджов, който ме номинира, заради неговия авторитет. А сега считам, че вашето доверие е насочено към мен. Пожелавам на всички, които гласуваха за моята кандидатура, да ви се върне стократно тази оценка, когато ви е нужна подкрепа. Ще вляза в правомощията си, когато министърът на образованието подпише договора ми за управление. Срокът за встъпване в длъжност след това е 14-дневен“, каза след избора ректорът.

Преди гласуването тримата кандидат-ректори представиха предизборните си програми пред Общото събрание на университета.

Започна Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“, ето какво отчете досегашният ректор

Първа пред делегатите на Общото събрание говори доц. д-р Теодора Филипова – преподавател в Юридическия факултет, като единствената жена сред кандидатите за ректор.

„Ако бъда избрана, ще следвам почтени и прозрачни управленски практики и три основни цели – поддържане и повишаване мотивацията на преподавателите, създаване на качествен образователен продукт и висок престиж на ПУ в страната и чужбина“, каза тя. Като акцент от предизборната си платформа доц. Филипова изтъкна воденето на консервативна финансова политика с фокус върху заплати, база, проекти и наука, оптимизиране на административните звена на университета и осигуряване на устойчив финансов ресурс, в т.ч. и чрез публично-частно партньорство. По думите й трябва да бъдат преразгледани и актуализирани и всички вътрешни правилници, за да не се допускат привилегировани структури, корупционни практики и конфликт на интереси.

Доц. д-р Теодора Филипова е магистър по Българска филология и по  Право на ПУ „Паисий Хилендарски“. От 1998 г. е преподавател по „Трудово и осигурително право“ в Юридическия факултет на висшето училище, като от 2007 г. има частна адвокатска практика. Била е докторант по трудово право и обществено осигуряване в Института за правни науки към БАН. Защитава дисертация през 2009 г. на тема: „Действие на колективния трудов договор”.

Избирана е за зам.-декан на ЮФ в мандата на проф. д-р Венцислав Стоянов. Участвала е в изготвянето на становища от катедра „Гражданскоправни науки” по поставени от ВКС въпроси, свързани с постановяване на тълкувателни решения по проблеми на трудовото правораздаване.

„ПУ „Паисий Хилендарски“ да изгради нови академични вектори, като създава човешки капитал с висока добавена стойност,“ очерта като акцент в мандатната си програма от 14 точки доц. д-р Атанас Владиков от Факултета по икономически и социални науки. Като говори за новите реалности пред университета, той подчерта, че за него най-важното е пловдивското висше училище да се превърне в разпознаваем бранд в страната и в чужбина.

Доц. д-р Атанас Владиков е възпитаник на висшето училище и вече 17 години преподава във ФИСН. Магистър е по „Бизнес администрация” на Университета на Централна Оклахома – САЩ, притежава магистърска степен и по „Бизнес администрация” и бакалавърска степен по „Международни икономически отношения” от ПУ „П. Хилендарски”. Придобива докторската си степен по икономика през 2013 г. в Университета за национално и световно стопанство.

Към настоящия момент той е единственият експерт в България, който има 2 специализации – в Международния обучителен център в Торино, Италия, и на Международната организация по труда  в Женева, Швейцария. Член е на Съюз на икономистите в България. Участвал е в разработването и реализирането на различни изследователски, образователни и бизнес проекти с публично, частно и смесено финансиране в областта на европейската и международната икономика, данъчното облагане, проектното и инвестиционното консултиране и др..

„Определям първата си кандидатура през 2019 г. като наивно-доверчива, а сега като осъзнато смела“, заяви проф. д-р Румен Младенов, досегашен ректор на висшето училище и кандидат за втори мандат за периода 2023-2027 г. В програмата си за управление на университета за следващите 4 години той залага на надграждане на постигнатото и постигане на устойчиво развитие на висшето училище в Пловдив.

Като акцент в предизборната си програма проф. Младенов изтъкна три основни цели – да продължи да работи за развитие на научната дейност в посока реализация на резултатите от научните изследвания и комерсиализация на продуктите, получени от тази дейност, да се създадат механизми за привличане и задържане на млади преподаватели, както и да се поемат обществени ангажименти с национална значимост.

Досегашният ректор и кандидат за нов мандат проф. д-р Румен Младенов е професор в професионално направление „Биологически науки“. Преподавател е по ботаника, систематика на растенията и микология в ПУ „Паисий Хилендарски“, по фармацевтична ботаника в Медицинския колеж и Фармацевтичния факултет на Медицинския университет – Пловдив. Изследванията му са в областта на алгологията, токсикологията и фитохимията. Има над 120 публикации в наши и международни списания. Автор е на 3 ръководства за упражнения по „Систематика на водорасли и гъби“, „Систематика на растения и гъби“, „Биологичен анализ и екологична оценка на типовете повърхностни води в България“, на един учебник по „Фикология“ и на 2 учебника по „Фармацевтична ботаника“.

Зад гърба си проф. Младенов има богат административен опит – освен като ректор на второто по големина висше училище в България, 4 години е бил ръководител на катедра, 4 години – заместник-декан, 8 години – декан на Биологическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“, както и 20 години – член на Академичния съвет на университета.

Общо 45 са членовете на Академичния съвет, който ще се избира от делегатите. Предстои избор на председател, заместник-председател и членове и на Контролния съвет на университета.

Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“ започна своята работа днес следобяд с регистрирани 457 делегати от общо 525 членове с право на глас.

С болшинство от 420 гласа Общото събрание избра доц. д-р Мария Стоянова за председател на ОС за следващите 4 години. Гласувалите за заместник- председател – проф. д.м.н. Манчо Манев, са 429 делегати.

Подобни статии

Top