Преобразяват читалището в центъра на Асеновград, предвижда се пълна промяна на интериорното пространство

Община Асеновград спечели проект за ремонт на НЧ „Родолюбие“

Кметът на Асеновград доктор Христо Грудев подписа официално договор за ремонт на читалище „Родолюбие“ в града. Ремонтните дейности се чакат от много години, тъй като читалищната сграда се нуждае от цялостно обновяване.

Ремонтът ще стане факт, след като община Асеновград спечели проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 г. – 2020 г. Наименованието му е „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград“, №:BG16RFOP001-1.025-0007-C01.

Обща стойност на инвестицията е 3 222 579,71 лева. От тях, 2 441 335, 69 лева са безвъзмездна финансова помощ и 781 244,02 лева – съфинансиране от община Асеновград, чрез финансов инструмент. Срокът за реализация на всички дейности по проекта е 30 месеца.

Проектът предвижда обновяване, подобряване на функционалността и повишаване на енергийната ефективност на НЧ „Родолюбие“ в Асеновград. Планирана е подмяна на съществуваща амортизирана дограма и доставка и монтаж на нова енергийноефективна такава.

Ще бъде положена вътрешна топлоизолация по външни ограждащи стени. В проекта е включена подмяна на част от съществуващите покривни покрития с ТИ панели с минерална вата. Предвижда се смяна на ВиК-инсталация (вътрешно сградна) и Ремонт на съществуващи санитарни възли и изграждане на нови.

Ще бъдат подменени и електроинсталацията, като ще се въведе енергоспестяващо осветление, структурно окабеляване и сигнално-охранителна инсталация.

Сменени ще бъдат системата за пожароизвестяване и пожарна безопасност, мълниезащитната и заземителна инсталации. Ще се модернизира климатичната, като ще се подменят отоплителната и вентилационната системи. Предвиден е ремонт на зрителната зала, смяна на настилки и осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение и други.

По проекта ще бъдат доставени и монтирани специализирани машини, съоръжения и оборудване. А именно: сценично осветление, пулт за осветление и различни типове прожектори, портален осветителен мост, ръчни подемници за декори, панорамни подемници, нови театрални столове, завеси, озвучителни тела, цифрова микрофонна система, оборудване за апаратна, подемници и ръкохватки за хора с увреждания и други.

Освен строителните и монтажните работи (СМР) и доставката на съоръжения и оборудване, в проектното предложение са заложени и дейности за управление на проекта, авторски надзор, строителен надзор, въвеждане в експлоатация, информация и публичност, както и независим одит.

Основните цели, които са поставени, са: постигане на съвременните критерии за енергийна ефективност; подобряване условията за културен живот в Асеновград; подобряване на микроклимата в сградата; постигане на оптимални работни температури; повишаване ефективността на творческия и трудовия процес; подобряване на противопожарната безопасност и сигурност на режима за достъп; подобряване на акустиката на зрителния салон; подобряване комфортът на посетителите; подобряване достъпа за лица в неравностойно положение; целогодишно използване на сградата и разнообразяване на дейностите на читалищния дом, чрез подобряване на средата.

Подобни статии

Top