Превръщат втория етаж на бившия дом „Таньо войвода“ в Асеновград в Център за младежи с увреждания

Община Асеновград спечели проект за изграждане на нов център за хора с увреждания

Община Асеновград е одобрена за реализиране на проект за създаване на „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, с капацитет 30 места. Общата стойност на проектното предложение е в размер на 999 934,10 лева.

Социалната услуга ще бъде ситуирана на втори етаж от бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) „Таню Войвода“ в града, след извършване на  цялостен ремонт. Сумата, предвидена за ремонтни дейности, е 399 751,60 лева. Реновирането на сградата трябва да продължи най-много една година, а пълният срок за изпълнение на проекта е 31 месеца.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 г. – 2020 г.” по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.

Основната цел на проектното предложение е да осигури качествена грижа за лица с увреждания и от центъра ще могат да се възползват и техните семейства.

Чрез  реализирането на проекта ще бъде въведен иновативен модел на социална услуга под формата на заместваща грижа чрез осигуряване на подкрепа за семействата, грижещи се за лицата с увреждания, като същата се поеме от центъра за краткосрочно настаняване в срок до 14 дни.

Целевите групи са лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания техните семейства, както и хора, ползващи резидентни услуги.

Услугата предвижда осигуряване на дневна, полудневна и почасова помощ – рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа на най-малко 35 нуждаещи се лица. Изискване към потребителите е да бъдат пълнолетни и да са жители на община Асеновград.

Предвижда се и подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства чрез консултиране и информиране, терапевтична помощ и социална рехабилитация на място в центъра или в домашна среда, като в рамките на проекта ще се подкрепят не по-малко от 60 души, които са членове на семействата на лицата с увреждания.

Общинската администрация е доставчик на немалък брой социални услуги, но към момента липсва услуга, в която пълнолетни лица с различни увреждания да получат социална подкрепа.

В проекта е заложено закупуването на специализиран транспорт за предоставяне и на мобилни услуги. Това ще даде възможност за да се работи на място в дома, както и ще се осигури физически достъп на трудно подвижните лица до услугата.

Различните дейности ще дадат възможности за компенсиране на дефицитите, вследствие на увреждането, за формиране на социални умения и за самостоятелен живот, подкрепа за включване в образователни дейности и изграждане на трудови навици.

Подобни статии

Top