Приемат бюджета на Асеновград

Общинският съвет на Асеновград ще дебатира и гласува бюджета за 2019-та година

Първото заседание на местния парламент за тази календарна година започва с  обсъждане на най-важния документ на Община Асеновград. Днес съветниците трябва да гласуват финансовата рамка, с която ще разполага градът за заплати, ремонти и благоустрояване.

През 2019-та година Общината ще харчи 48, 5 милиона лева, от които 23, 5 милиона лева са за местни дейности от местни приходи.

Реализираният  преходен остатък е в размер на 7 милиона лева.

Размерът на данъчните приходи е 4 759 000 лева, като  е   заложено увеличение с 800 000 лв. или 20,21% . Очакваните постъпленията от неданъчни приходи е 10 670 781 лева.

21 на сто от общата рамка на бюджета представляват капиталовите разходи. За 2019 те  са в размер на 10, 3 милиона лева. За  ремонт и поддържане на уличната  мрежа общината е предвидила  4 512 407 лв. С малко над 2, 4 милиона лева ще се осигури чистотата в града и  по селата.

Осигурени са пари за  осветление на улици и площади – 542 780 лв.;  други дейности по жилищното строителство – 933 497 лв.; други дейности по опазване на околната среда – 173 033 лв.; пречистване на отпадъчни води от населени места – 848 387 лв. ( предвидени са разходи за въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води); управление на дейностите по отпадъците – 2 436 579 лв., в т. ч. 739 700 лв. – за ОП”РЦТБО” и 1 696 879 лв. – за Изграждане на втора клетка за депото за ТБО и възстановяване на ДДС от НАП.

Предвидените средства за културните прояви от местно и национално значение са в размер на 220 000 лв.

За подпомагане на дейността на спортните клубове на територията на общината и спортните бази са заложени средства в размер на 400 000 лв.

Предвиждат се средства в размер на 204 000 лв. за заплащане на поевтиняването на ежемесечните карти за вътрешноградските линии на пенсионери, съгласно решение на Общинския съвет.

С 2, 5 милиона лева ще бъдат покрити стари задължения по общинските банкови кредити.

„Над 50 % от средствата са от сигурни източници. Това ни дава увереност, че ще успее да изпълним Инвестиционната програма. максимално. Всичко е важно, но все пак имаме и приоритети. Част от поетите ангажименти са за благоустрояване на няколко улици, изграждане на подпорни стени, подмяна на водопровод и канализация, израждане на нова детска площадка в квартал „Изток“ и инженерна инфраструктура на квартал „Баделема“, каза кметът д-р Емил Караиванов.

 

Подобни статии

Top