Приемат онлайн документи за филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Смолян

Както е известно, в следващите между пет и петнадесет години се очаква най-голям недостиг на учители именно в сферата на средното образование. Идеята да бъдат привлечени повече млади хора, които да завършват висше педагогическо образование, на този етап се стимулира и чрез предвидената възможност  студентите, които се обучават в посочените специалности, попадащи в т.нар. приоритетни направления, освен по общия ред да могат да кандидатстват и за получаване на още една – втора стипендия. Това е регламентирано с промяна в Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г., която е в сила и действа от 2018 година.

Завършилите филиала се реализират основно в област Смолян

Със своята 58-годишна история и традиции Филиал – Смолян, без съмнение, е една от стратегически важните образователни институции, в системата на висшето образование в Южен централен район (област Смолян). Функционирането му допринася не само за обогатяване на просветно-културните традиции в Родопската област и педагогическата практика в училищата, но и отговаря на динамичните потребности на региона от квалифицирани кадри с висше образование за нуждите на екологията, туризма, бизнеса и управлението. Завършилите до момента възпитаници на Филиала са над 30 000.

Безспорен факт е, че по-голямата част от възпитаниците на Филиал – Смолян намират професионална реализация в училищата на територията на област Смолян. В пряка връзка с това и с качеството на предлаганото обучение във Филиала са ежегодно постиганите високи резултати на учениците от област Смолян на националните външни оценявания, чиито учители, в по-голямата си част, са възпитаници на Филиала. Именно реализацията им като учители допринася за лидерските позиции на област Смолян в образователната сфера в последните години, окачествявана като „образователно чудо“ и „образователен феномен“.

В тази връзка реализирането на успешна кандидатстудентска кампания 2020 е основен приоритет в политиката на Филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян.

1 2

Подобни статии

Top