Приключи проектът „Патронажна грижа“ в община Асеновград

Община Асеновград реализира проект „Патронажна грижа в община Асеновград”

по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0045-С01 и допълнителни споразумения №01, №02 и №03 към него по процедури BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” и BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 г. – 2020 г.

Днес, 1-ви юни, се проведе заключителна пресконференция по проекта. Тя бе ръководена от заместник-кмета по хуманитарни дейности инженер Петър Петров. Той представи общата стойност на проекта, която е в размер на 1 054 514,24 лева, в това число – средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) – 896 337,11 лева, както и 158 177,13 лева – национално съфинансиране. Начална дата, на която стартира, беше 01.08.19 г., а финалът му е утре, 02.06.21 г. Продължителност на проекта: 22 месеца, а териториалният му обхват е община Асеновград. Петров представи и целевите групи по проекта. А именно, възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и лица, с увреждания и техните семейства.

Заключителната пресконференция продължи с пояснения от Ася Фотева – ръководител на проекта. Тя обясни, че общата  стойност разходите по Компонент – 2 е в размер на 412 009,28 лева, в това число – средства от ЕСФ – 350 207,89 лева, както и 61 801,39 лева – национално съфинансиране. Начална дата: 01.08.19 г., крайна дата: 01.12.21 г., продължителност: 14 месеца. По проекта са постигнати и основните, и специфичните цели.

Подобри се качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните в община Асеновград, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Изгради се модел за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Асеновград.

Създаде се подходящ кадрови капацитет за предоставянето на патронажна грижа в общината. Осигури се материален ресурс за развитието на патронажна грижа в община Асеновград.

Осигури се достъп до социални услуги и здравни грижи. Извърши се превенция на институционализиране и хоспитализиране на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на лица с увреждания.

По проекта се изпълниха предварително заложените дейности:

Дейност 1: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Асеновград.

Дейност 2: Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на лицата с увреждания и възрастни хора в община Асеновград, ползващи мобилни интегрирани здравно-социални услуги – Патронажна грижа.

Дейност 3: Обучение и супервизия на персонала.

Дейност 4: Закупуване на автомобил за извършване на мобилна работа, обзавеждане и оборудване на помещения.

1 2 3

Подобни статии

Top