Приключва проектът „Растем заедно“, отчитат резултати

Официално представяне на резултатите на  проекта, който обхваща деца от 6 детски градини

на територия на район „Източен”, както и с устойчивите модели на приобщаване на децата към образователната система ще бъде направено днес от кмета на район „Източен“ Николай Чунчуков.

Презентацията е във връзка с приключването на Проект  BG05M2OP001-3.001-0015- „Растем заедно“, по процедура  „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ на Оперативната програма „Наука и образование  за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Подобни статии

Top