Продължава набирането на заявления по проекта „Топъл обяд в условията на пандемия“ в Брезово

Вижте условията за кандидатстване

Продължава набирането на заявления за проекта  „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Брезово в
условията на пандемия от COVID-19“, съобщиха от общината.

Проектът се финансира по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица

Ред за кандидатстване:

Подаване на Заявление – декларация от кандидата или от негов законен представител – настойник, родител.

След определяне на конкретните целеви групи от Дирекция „Социално подпомагане“ – Раковски, в които попадат кандидат – потребителите, комисията разглежда постъпилите заявления – декларации и класира потребителите.

Срокът за приемане на заявления – декларации е постоянен за целия период на изпълнение на проекта от 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. При запълнен капацитет на  услугата, желаещите да получават топъл обяд, се включват в списък на резервите.

Включване в проекта на избраните кандидати.

1. Сключване на договори и получаване на храната от потребителите – Определените потребители сключват Договор за ползване на услугата.

Подобни статии

Top