Продължават проекта за патронажна грижа в Пловдив - Страница 2 от 2 - DC news

Продължават проекта за патронажна грижа в Пловдив

Днес стана ясно също, че 150 социални асистента помагат 1237 възрастни от най-уязвимите групи в обществото.

Това отчете по време на пресконференция днес екипът по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”,  който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

От представената информация стана ясно, че броят на потребителите надхвърля планираните 1013, което е доказателство за засилена потребност от реализирането на този вид услуга.

Общата стойност на процедурата е 1 610 670.00 лв. Целта при реализирането на този компонент 3 е да се осъществи превенция и ограничаване на коронавирусната инфекция при най-уязвимите групи от обществото, а именно – самотноживеещи възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, лица поставени под карантина, самотни родители с дете/ца до 12 г..

Проектът предвижда доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора),  заплащане на битовите сметки (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). При необходимост се предоставят и неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);

С настъпване на зимния сезон и увеличената заболяваемост от вирусни и респираторни заболявания, както и ежедневно нарастващият брой на заразените с COVID-19 интересът към услугата нараства, стана ясно от пресконференцията. Това прави достъпът до този вид социални услуги все по-търсен и необходим, а продължаването на „Патронажната грижа” все по-необходимо. Освен това в изпълнение на превантивните мерки се налага мобилизирането на всички ресурси в помощ на населението и фокусиране върху нуждите на лицата, които са в невъзможност за самообслужване, вкл. засегнатите от карантината.

„В тази връзка със свое решение Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” удължи продължителността на дейностите по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, като в случай на неусвоен финансов ресурс в рамките на съществуващия бюджет може да продължи да се предоставят услугите за уязвими групи в условията на пандемичната обстановка и след 31.12.2020г.“, обясниха от екипа на проекта.

Икономиите, които е реализирала Община Пловдив, са достатъчни за удължаване на процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” с 2 още месеца, поради което Община Пловдив подписа допълнително споразумение с Управляващия орган за удължаване продължителността на дейностите по процедурата до 28.02.2021 г.

1 2

Подобни статии

Top