Прокурор: Разпоредителните заседания би трябвало да защитят правата на страните

С влезлите в сила изменения на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) от 5 ноември 2017 година, даването на ход по същество на съдебно дело трябва да бъде предшествано от провеждане на разпоредително заседание. На това заседание се представят всички искания на страните – за конституиране на частни обвинители и защитници, за разпит на свидетели, за назначаването на експертизи, резервни защитници, за граждански искове и др. Въведени бяха и други промени, чийто брой е над 100. DCNEWS ще се опита да ви представи гледните точки на всички страни в един процес, за да стане ясно дали новите изменения в НПК ще допринесат за това, да няма поводи за бавене на делата. Вижте какво е мнението по темата на районния прокурор на Пловдив Чавдар Грошев.

– Г-н Грошев, в края на миналата година влязоха в сила нови промени в НПК. Една от тях са т.нар. разпоредителни заседания при започване на дело в съда. Как гледате на тази промяна?

– Тази промяна е провокирана от волята на законодателя да защити правата на страните в процеса. Доколко успешно ще бъде реализирана тази цел, бъдещето ще покаже. Досега (до влизане на промените на 5 ноември миналата година) съдът, след внасяне на един обвинителен акт или друг акт на прокурора, с който се предава на съд определено лице, се произнасяше в разпоредително заседание, което беше без участието на страни (т.нар. закрити заседания).  На тези заседания съдията докладчик преценяваше дали съдът е компетентен да разгледа съответното дело и дали има процесуални нарушения по акта, който е внесен.

В стремежа си да защити в един първоначален момент правата на страните, законодателят направи тази промяна, като това разпоредително заседание беше изнесено в една предходна фаза, при която участват всички страни. Така по време на разпоредителните заседания всеки изказва мнението си дали са налице предпоставките съдът да разгледа това дело, дали той е компетентен, както и дали са налице някакви процесуални нарушения. Идеята е добра, но предстои да се разбере дали и доколко ще се затрудни процеса.

– Винаги ли след разпоредително заседание се налага делото да бъде отложено за друга дата, за да започне по същество?

– Разпоредителното заседание не е пречка за приключване на делото в същия ден. Напротив, законодателят е регламентирал, когато са налице основанията за разглеждане на делото по някоя от диференцираните процедури, предвидени в НПК – сключване на споразумение, протичане на делото по реда на т.нар. съкратено съдебно следствие, в което се признава вина от подсъдимия или когато подсъдимият се освобождава от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – глоба, съдът да разглежда делото незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.

Когато делото, образувано по внесен от прокуратурата обвинителен акт, се разглежда по общия ред, тъй като не са налице основанията за разглеждане по реда на някоя от диференцираните  процедури, тогава след провеждане на разпоредителното заседание се стига до отлагане на делото и съдебното заседание се насрочва в едномесечен срок. Това се налага, тъй като законодателят е предвидил, че не е целесъобразно да бъдат призовавани свидетели при провеждането  на разпоредителното заседание по делото, защото може да се стигне до връщането му. Причината понякога са допуснати съществени процесуални нарушения в хода на досъдебното производство, които могат да се отстранят, а от друга страна евентуалното пристъпване към разглеждане на делото по реда на диференцираните процедури, които продължават незабавно след проведеното разпоредително заседание. Такива могат да бъдат решаване на делото със споразумение или по реда на съкратеното съдебно следствие, като те изключват разпитването на свидетели.

– Според новите промени вече няма да се образуват дела срещу конкретни лица или срещу неизвестен извършител, а за извършено престъпление. Това какво ще промени?

1 2

Подобни статии

Top