Проучват нуждите на децата с увреждания в Пловдив

2416 деца с увреждания и трудности в развитието получават месечни помощи за състоянието си

Фондация „За Нашите Деца“ започва проучване на степента, в която услугите за подкрепа на ранното детско развитие в гр. Пловдив отговарят на нуждите на децата и техните семейства. То ще бъде реализирано с партньорството на Институт за изследване на населението и човека към Българската академия на науките по проект „Нека има светлина – шанс за развитие за всяко дете”, който организацията спечели по програма „Ранно детско развитие“ на фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Планираното проучване е първа стъпка към подобряване на политиките и практиките по отношение на ранното детско развитие в града. Резултатите от него ще подкрепят застъпнически дейности на местно ниво за реформиране и оптимизиране на услугите за подкрепа на ранното детско развитие, с фокус върху услугите, насочени към уязвими групи от населението.

Според Областната стратегия за развитие на социалните услуги, само в град Пловдив 2416 деца с увреждания и трудности в развитието получават месечни помощи за деца с увреждания, а  други 1385 деца са определени като деца със специални потребности, тези данни вероятно са значително занижени спрямо реалния брой деца с увреждания, живеещи в семейна среда в Пловдив. От публично достъпните данни не е ясно колко от тези деца са в ранна детска възраст, нито колко от тях живеят в условия на социален риск – бедност, социално изключване, дискриминация на база етническа принадлежност и др.

1047 деца с увреждания са вписани в регистъра за осиновяване под тепетата

Изследванията показват, че по-голямата част от настанените в резидентен тип грижи деца са с увреждания и специални нужди. В регистъра за осиновяване при условията на пълно осиновяване за 2017 г. от 1227 вписани деца, 1047 с увреждания. Тези деца са изложени на най-висок риск да бъдат изоставени и да прекарат първите и най-важни години от живота си в изолацията на социалните институции.

1 2

Подобни статии

Top