ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага 5 нови магистърски програми - DC news

ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага 5 нови магистърски програми

С тях броят на магистърските програми става 125

Обучение в 125 магистърски програми, от които 5 са нови, предлага Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ за новата академична 2021/2022 година. Кандидатстването вече започна, като сроковете са различни за отделните 9 факултета – продължават до края на септември и през октомври. Обявени са на специализираните сайтове на съответните факултети, съобщиха от висшето училище.

Подробна информация за условията за прием, анотации на магистърските програми с представени възможности за реализация са публикувани ТУК.

Новите 5 магистърски програми за академичната 2021/2022 година се предлагат от 3 факултета на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Факултетът по икономически и социални науки организира обучение за магистри в нови 2 специалности. Първата от тях „Международен бизнес“ е в редовна форма на обучение и предоставя след завършването профе сионална квалификация „икономист“. Ориентирана е към предоставяне на управленски знания и специфични аналитични умения за работа в международни условия на бизнес средата. Програмата е структурирана по такъв начин, че да отговоря на съвременните нужди на бизнеса да наема ново поколение мениджъри и професионалисти, които познават международните тенденции, спецификите на международните сделки и изобщо – естеството на институционално-корпоративните отношения в международна среда, обясняват от факултета.

„Политически мениджмънт и комуникация“ е втората нова магистърска програма на Факултета по икономически и социални науки. Провежда се в редовна форма на обучение. Програмата е по професионално направление „Политически науки“ и завършилите я придобиват професионална квалификация „политолог“. Предназначена е за студенти, които искат да получат солидна фундаментална подготовка и практическите умения, необходими за постигане на успешна реализация в сферата на политическото управление и комуникация с граждански структури, държавни институции и бизнес организации. Тя е създадена в отговор на динамично променящата се обществено-политическа среда във вътрешен и в международен план, като осигурява на обучаващите се възможност да придобият знания за процесите, които се реализират, както и умения да реагират успешно на тях.

1 2

Подобни статии

Top