ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага 5 нови магистърски програми - Страница 2 от 2 - DC news

ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага 5 нови магистърски програми

Физико-технологичният факултет приема кандидати в 2 нови магистърски програми.

В първата от тях „Телекомуникационни и информационни системи (на английски език)“ формата на обучение е дистанционна. Магистърската програма е по професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“, професионалната квалификация на успешно завършилите я е „инженер по телекомуникационни и информационни системи“. Разработена е да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на информационните и телекомуникационни технологии, компетентни да извършват в съответствие с изискванията на европейските стандарти управленска, проектантска, внедрителска, технологична и изследователска дейност в промишлеността, образованието, държавния и частния бизнес, банковото дело, здравеопазването, услугите, транспорта и др. Завършилите магистърска програма „Телекомуникационни и информационни системи” ще придобият познания в области като компютърни системи и мрежи, сателитни и мобилни комуникации, индустриални комуникации и комуникации в реално време, електроника за телекомуникационни и информационни системи, телекомуникационни мрежи от следващо поколение и др. Обучението е интернет базирано, извършва се в системата DIPSEIL (https://v4.dipseil.net). В нея учебното съдържание е представено чрез задания за изпълнение и оценяването става при изработен проект за всяко задание.

„Съвременни образователни технологии“ е втората нова магистърска програма на Физико-технологичния факултет. Обучението е в задочна форма. Професионалната квалификация на бъдещите магистри е „експерт по образователни технологии“. Магистърската програма подготвя обучители за работа в съвременната информационна среда. Като резултат от обучението по програмата ще се усъвършенстват педагогическите компетентности на дипломираните магистри и те ще израснат професионално, като се подготвят да прилагат съвременни методи на обучение в педагогическата си практика. Завършилите програмата ще могат успешно да работят като преподаватели в обучението от разстояние в електронна среда, да създават електронно учебно съдържание, както и да работят като проектанти и разработчици по създаване на съвременни образователни електронни ресурси в образователни институции, отдели за квалификация и преквалификация и развитие на човешки ресурси и др.

„Фармацевтична химия“ е новата магистърска програма на Химическия факултет.

Обучението в нея ще се провежда в задочна форма. Завършилите придобиват професионална квалификация „химик – фармацевтична химия“. Магистърската програма подготвя химици за нуждите на фармацевтичната индустрия. Съставена е така, че да предостави на обучаемите познания от целия спектър на тази комплексна сфера – от разработване и дизайн на нови лекарствени средства, през аналитичен контрол на производствени процеси и крайни продукти, до познания за законовите регулации във фармацията и търговията с фармацевтични продукти, обясняват от Химическия факултет.

1 2

Подобни статии

Top