ПУ стана част от Национална пътна карта (СНИМКИ)

Лабораторията по биохимия към ПУ вече е част от голяма научна инфраструктура

Лабораторията по биоелектрохимия (биохимия) към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ стана част от Националната пътна карта за разпределена научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ СЕВЕ) като обособен участник в интегрираната тематична лаборатория „Водородна енергетика с възобновяеми енергийни източници“. Проектът, с ръководител д.б.н. Йолина Хубенова, финансиран от Министерството на образованието и науката, е с продължителност 5 години.

Целта на проекта е обединяване на научните центрове в страната, работещи в областта на производството, съхранението и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници.

В Лабораторията по биоелектрохимия вече 11 години се развива технологията на биогоривните елементи. В резултат са публикувани над 70 научни статии както и самостоятелна глава в Британската енциклопедия на издателство Elsevier, които са с общ импакт фактор 80, цитирани от водещи учени в света над 350 пъти.

Биогоривните елементи са електрохимични източници на ток,

в които като биокатализатори се използват живи микроорганизми. В процеса на окисление на субстрати, включително отпадни продукти от органичен и неорганичен произход, част от произведените електрони се превръщат в електрическа енергия, което превръща биогоривните елементи в устройства за едновременно генериране на ток и биоремедиация с разнообразно приложение.

1 2

Подобни статии

Top