Районният прокурор на Пловдив: Имаме сериозен успех при делата за измами

Чавдар Грошев е новият районен прокурор на Пловдив. Той беше избран на 24 януари т.г., с единодушно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Преди това, от 3.10.2017 г., Ч. Грошев изпълняваше временно тази длъжност.

Новият административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив е завършил право в юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. След завършването си работи като адвокат към Адвокатска колегия – Пловдив до началото на 2005 година. Една година и половина работи като следовател в Окръжна следствена служба – Пловдив, а от 2006-а година досега е прокурор в Районна прокуратура – Пловдив.

През последните шест години той е назначен за зам.-районен прокурор. През 2014-а година Чавдар Грошев защитава дисертация и му е присъдена образователна и научна степен доктор по право в сферата на наказателното право. В момента той е хоноруван преподавател по „Наказателно право и процес“ във ВУСИ-Пловдив. Член е  на УС на Асоциацията на прокурорите в България.

– Г-н Грошев, досега бяхте изпълняващ функцията районен прокурор на Пловдив. Какво ще се промени в Районна прокуратура след назначаването ви като титуляр на този пост?

– Личното ми мнение, което съвпада и с оценката, дадена от Инспектората към ВСС, след като беше правена ревизия за дейността на прокуратурата е, че Районна прокуратура – Пловдив е една наистина добре организирана и работеща структура. Това е втората по големина прокуратура в страната с натовареност над средната за страната. Моите цел и приоритет са да запазя всички онези добри практики, които са съществували в прокуратурата. От друга страна стремежът ми ще е насочен към подобряване качеството на работа в прокуратурата и повишаване доверието на обществото в системата.

С оглед кадровата необезпеченост (тъй като някои колеги се преместиха в други органи на съдебната власт) прецених индивидуалната натовареност на всеки колега и направих някои промени в групите за разследване на дела. В прокуратурата имаме няколко групи, профилирани в разследването на различни престъпления. Направих някои размествания, така че да се получи равномерна натовареност на колегите. Считам, че това е много важен показател за добрата работа на всеки, защото ако има толериране на едни колеги за сметка на други, това неминуемо ще повлияе отрицателно на качеството на работата.

Приоритетите за запазване на доброто качество на работа включват повишаване на квалификацията на прокурорите и служителите. Ще насърчавам всички колеги, които искат да участва в семинари, обучения и специализации, защото това ще помогне на работата им. В концепцията си ясно съм очертал достиженията на прокуратурата и приоритетите за стратегическото й управление.

– Кои дела са приоритетни за районната прокуратура и ще останат такива и през тази година?

– Всяко едно дело в прокуратурата е приоритет, защото то засяга човешки съдби. Наистина има дела, които са заложени в корупционния каталог, създаден по указания на Главния прокурор, за някои тежки престъпления. По тях се работи с по-особено внимание, както и по такива дела, които са със задържани лица. Но в никакъв случай не може да се каже, че се работи приоритетно само по някои дела, защото такова диференциране няма законови предпоставки. Ние следим за сроковете, в които трябва да бъдат приключени делата и ако има някакво забавяне, това не е, защото прокурорът не си е свършил работата, а в повечето случаи се касае за дела с фактическа и правна сложност, които изискват повече време за приключването им.

– Какви мерки ще предприемете, за да не се бавят делата в прокуратурата?

– Аз не приемам упрека, че делата се бавят в прокуратурата. Нашият Наказателно-процесуален кодекс (НПК) е твърде формален и при липса на стриктно спазване на разпоредбите в него, резултатът е връщане на дела от съда. Така че ние трябва да спазим тази процесуална формалност, наложена ни от законодателя, защото и най-малкото отклонение от нея, води до връщане на делата, а това забавя процеса.

– Каква е позицията ви по отношение на т.нар. бързи производства?

– За да бъде едно производство бързо, трябва да са налице предпоставките за това. Ако те съществуват, аз съм привърженик на образуването и наблюдаването на бързи производства, защото това е най-добрият начин за решаване на казуса. Така се скъсява времето от извършването на престъплението до присъдата. Освен това извършителят получава своето възмездие и бива порицан за това, че е извършил престъпление, в много кратък срок. По този начин се осъществява и т.нар. „индивидуална превенция“, т.е. има възпитателна цел, а и на всеки му става ясно, че трябва да се въздържа от такова поведение, защото в противен случай ще бъде наказан.

От друга страна се запазват доказателствата, т.нар. „горещи следи“ и смятам, че така се повишава доверието в самата система. С последните изменения на НПК обаче, законодателят премахна т.нар. незабавни производства. Но пък откри възможност прокурорът да образува бързи производства, така че бихме могли да се възползваме от тези възможности.

– Колко са били бързите производства през миналата година?

1 2

Подобни статии

Top