Разкриват 7 нови социални услуги в Пловдив

Целта е децата с увреждания и потребности от медицински грижи да растат в семейството или близка до семейната среда

7 нови социални услуги ще бъдат разкрити в Община Пловдив  по Процедура BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“

Днес ще бъде представен проектът, неговите цели, очакваните резултати и целеви групи и ще бъде отразен достигнатият етап от подготовката на същинското му изпълнение.

В период от две години (29.01.2018г. – 29.01.2020г.), в седем обекта, чрез извършване на строителни дейности и доставка на оборудване, ще бъдат създадени необходимите условия за изграждането  2 центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; преходно жилище за деца от 15-18 г.; наблюдавано жилище за младежи от 18-21 г.; център за обществена подкрепа за деца и семейства, с възможност за спешен прием; дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Всички те са в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

С планираните проектни мерки ще се насърчи социалното включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително – и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа в град Пловдив.

Идеята е да се замени институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда.

Проектът се реализира от Община Пловдив. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната за реализацията му, възлиза на 2 391 600,00 лв. с ДДС, от които – 2 032 860,00 лв. с ДДС, представляват принос на Европейския фонд за регионално развитие в размер на 85 % от общата му стойност, а 358 740,00 лв. с ДДС – са съфинансирани от държавния бюджет.

Подобни статии

Top