Ремонтират седем язовира на територията на община Асеновград

Нивото на водата в язовирите се наблюдава непрекъснато.

В продължение на месец община Асеновград извърши проверки на язовирните стени за техническото им състояние и свободния обем на язовирите. Инспекциите се осъществиха съвместно от назначена общинска комисия и служители на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Целта на проверките е чрез установяване техническото състояние и свободния обем на язовирите да се предприемат мерки за намаляване вредното въздействие на водите върху жилищните сгради и имоти на населението.

През последните дни са паднали по-голямо количество валежи, които са довели до повишаване нивото на водата. Такива са в селата Стоево и Козаново и в квартал „Долни Воден“.

Към момента всички 22 язовира са проверени, като наблюденията ще продължават. Установено е наличие на свободен обем в по-голямата част от тях. А там, където водата се е повишила значително, се извършва контролирано изпускане. Някои от язовирите, в зависимост от потенциалната опасност, се проверяват ежедневно.

По язовирните стени не са констатирани сериозни технически проблеми. Извършва им се ремонт, като на три от тях ремонтните дейности са завършени, заедно с тези на изпускателните кранове- в землищата на селата Новаково (2 броя) и Стоево (1 брой).

В момента продължава ремонтирането на седем язовира – в землищата на селата Стоево, Патриарх Евтимово, Новаково, Тополово, Червен и Мулдава.

Финансирането за ремонтните дейности е осигурено от държавата. По време на извършването на ремонтите наемодателите се освобождават от месечните вноски. За целта е необходимо да подадат заявление в свободен текст, адресирано до кмета на общината. Освобождаването от такса става факт, след проверка от специална комисия.

Подобни статии

Top