РИОСВ наложи глоби за свръх замърсявания в размер на 56 000 лева

Ето какво още свършиха пловдивските еко инспектори в последния месец на изминалата 2020 година

104 проверки на 102 обекта, 24 от които извънредни са извършили експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите през последния месец на изминалата вече година, съобщават от институцията.

В рамките на проведения контрол са дадени 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Екоинспекцията реагира на 30 сигнала, получени на „зеления телефон“, както и на 7 писмени жалби. За констатирани административни нарушения на екологичното законодателстно РИОСВ е съставила 7 акта. Три от тях касаят установени нарушения на Закона за водите – заустване на отпадъчни води с показатели над установените емисионни ограничения и неспазване условията в издадено разрешително за заустване. Акт е получило и дружество за това, че не е провеждало периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух. Установено е нарушение на фирма за преграждане на речното корито на р. Марица. Физическо лице е санкционирано за незаконна търговия със защитени животински видове.

Директорът на инспекцията е издал 13 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 54 100 лева. Наложени са и две санкции за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда в общ размер от 55 949 лева, като най-голямата по размер санкция от 52 867 лева е наложена на предприятие за производство на опаковъчно стъкло с издадено комплексно разрешително по компонент „въздух“.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции за декември са 89 450 лв., като 5008 лв. от получените суми са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Подобни статии

Top