„Родопи“ очакват 1 милион лева от продажба на общински имоти тази година

Приеха Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти на „Родопи”

Общински съвет „Родопи” прие програмата за управление и разпореждане с имоти, които са общинска собственост. Програмата отразява намеренията на Община „Родопи”  за  начина на стопанисване на собствеността си през календарната 2020 година  и е обвързана с годишния бюджет на общината.

Планираните приходи от сделки с имоти за тази година са в размер на 1 135 500 лева. Те ще влязат в общинската хазна от продажби,  наеми и концесии.

През 2020 година Община „Родопи” очаква  най-голямата  сума  от продажби.  700 хиляди лева са заложените средства от продажби на сгради, общинска собственост. Останалата сума е от продажба на земеделска земя.

Община „Родопи” предоставя под наем общински имоти и земя, като планираните приходи от тази дейност са в размер на 130 хиляди лева.

5500 лева е сумата, която всяка година постъпва в бюджета на Общината от концесии. На територията на „Родопи” действат два концесионни договора, при които с особено право на ползване са футболните стадиони в селата Брестник и Марково.

За отчуждаване на имоти, разширяване на гробищни паркове и смяна на статут Община „Родопи” е заделила 100 хиляди лева.

Още 20 хиляди лева са предвидени за застраховки на имоти-публична общинска собственост, толкова е сумата за маркиране и за изготвяне на пазарни  оценки на недвижими имоти.

Общо предвидените разходи, свързани с придобиване и разпореждане с общинската собственост  са 215 хиляди лева.

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община „Родопи” за 2020 година е отворен документ и подлежи на допълване и актуализация през годината.

 

Подобни статии

Top