Розоварна в Карловско изхвърляла отпадъчни води в Стряма

Три екоинституции провериха розоварната в с. Слатина

Днес служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив), Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка по сигнал на гражданин за замърсяване на река Стряма от розоварна в с. Слатина, общ. Карлово.

В момента на проверката не беше установено заустване на отпадъчни води, но ясно са личали следи от замърсяване в дерето край предприятието. Установени са два нерегламентирани отвора, които са ликвидирани до приключване на проверката, като и една тръба за заустване на отпадъчни води, на която е била ограничена възможността за евентуален теч.

На дружеството са дадени предписания с технически мерки за трайно решаване на проблема, както и замърсеният участък от дерето да се почисти. РИОСВ – Пловдив ще извърши последваща проверка за изпълнение на предписанията.

Открит е и незаконен сондаж за водовземане

При огледа на площадката на предприятието е открит незаконен сондаж без действащо разрешително за водовземане по Закона за водите, оборудван с потопяема помпа, която в рамките на проверката беше демонтирана.

Бяха взети водни проби от повърхностните води преди и след мястото на заустване, които ще се анализират по показателите температура, активна реакция рН,  електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород,  БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор,  ортофосфати, растителни масла.

Подобни статии

Top