Съдът в Асеновград с извънредни мерки заради COVID-19

От Съдебната палата в града призовават за дистанционно подаване и получаване на книжа и документи, както и за електронни справки по дела

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и увеличаващия се брой заразени с COVID-19 лица Районен съд Асеновград ПРИЗОВАВА гражданите и адвокати, страни по дела, които се разглеждат в Районен съд Асеновград, да се възползват от възможността за дистанционно подаване и получаване на книжа и документи, както и за извършване на справки по вече образуваните дела. За това те биха могли да използват

ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ,

СИСТЕМА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ, която предоставя услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на чл. 3, т. 36 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО,

УДОСТОВЕРИТЕЛ НА ДОКУМЕНТИ, който осигурява връзка между Районен съд Асеновград и адвокатите, които имат регистрация в него от Адвокатска колегия Пловдив

ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА на Районен съд Асеновград

ТЕЛЕФОНИТЕ на Районен съд Асеновград, оповестени на сайта на същия.

Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела могат да се подават с квалифициран електронен подпис на следния електронен адрес:  e-registratura@rs-asenovgrad.bg.

РАЙОНЕН СЪД АСЕНОВГРАД призовава участниците в съдебните производства да посочват електронен адрес за получаване на съобщения, както и телефони за връзка за своевременното им уведомяване в случай на отлагане или пренасрочване на делата.

Използването на тези начини за получаване и връчване на съобщения и книжа ще допринесе съществено за ограничаване на заразата и избягване на рискове за здравето както на лицата, посещаващи сградата на Районен съд Асеновград, така и  на съдебните служители, работещите в него.

Въвеждат се и нови правила за допускане на участници в делата

РАЙОНЕН СЪД АСЕНОВГРАД напомня, че всички посетители трябва да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата и при влизане трябва да използват поставените на входовете дезинфектанти. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания – хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми.

За да се избегне струпване на хора, участниците в заседания ще се допускат в сградите на съда, непосредствено преди заседанието, в което са участници.

Времето за работа с граждани на службите е от 9 до 12 ч. и от 13,30 часа до 17 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда трябва незабавно да напуснат сградата.

Съдебните служители работят съобразно утвърден график, а за съдиите е въведена дистанционна форма на работа съобразно необходимостта от явяването им в сградите на съда за участие в заседания, разглеждане на дела, разпределени  по дежурство и обявяване на актове.

Подобни статии

Top