Съдиите от Окръжен съд – Пловдив остават сред най-натоварените в страната

За 2021 г. пловдивските окръжни магистрати са приключили 7013 дела

Общият брой на постъпилите дела в Окръжен съд – Пловдив  през 2021 г. е 6987, разгледаните дела са 8801, а свършените са 7013 дела.  78% от свършените дела, или 5501, са приключили в срок до 3 месеца от образуването им.

Данните за дейността на Окръжен съд – Пловдив през 2021 г. бяха изнесени на общо събрание на съдиите, преведено чрез видеоконферентна връзка, от госпожа Розалия Шейтанова  – председател на Окръжен съд – Пловдив.

Специален гост на събранието беше заместник-председателят на Апелативен съд – Пловдив Надежда Желязкова, която поздрави колегите си за отличната им работа и изтъкна, че след запознаване с данните от доклада за дейността на Окръжен съд – Пловдив за отчетната 2021 г., се налага безпротиворечивия извод за това, че въпреки по-големия брой постъпили дела през 2021 г. и наложения извънреден начин на живот и работа, предвид съществуващата пандемична обстановка в страната, съдиите са работили отлично, като израз на това е срочното и качествено правораздаване. Желязкова отбеляза, че отличните резултати могат да бъдат възприети не просто като тенденция, а като традиция в работата на Окръжния съд, като показателен в тази насока е високият професионализъм на работещите в съда и акцентира на обстоятелството, че за нея е чест, че е била част от състава на този съд.

262 дела повече са постъпили в Окръжния съд за 2021-ва година

Отчетено беше увеличение на обема на правораздавателна дейност в сравнение с предходната година, като постъпилите дела са с 262 повече, делата за разглеждане са се увеличили с 693, съществен ръст има и при свършените дела – те са със 719 повече, което в общ план води до повишаване на натовареността на съдиите.

Всеки съдия, средно месечно, е разгледал през годината 13,48 дела, и е свършил 10,74 дела. Отличени бяха 22 съдии, които не са допуснали забавяне по нито едно дело.

Акцент в представянето на доклада беше поставен на проблемите, свързани с кадровото обезпечаване  на съда, тъй като през отчетния период съдът е работил с намален състав на съдиите, което е компенсирано само частично с командироване на съдии от районен съд.

Натовареността на съдиите остава висока и при сравнение между показателите за окръжните съдилища в страната за 2021 г. Окръжен съд – Пловдив запазва досегашните челни позиции по всички показатели за натовареност.

Подобни статии

Top