Съдиите от Окръжен съд – Пловдив сред най-натоварените в страната

Окръжните магистрати са разгледали 8 108 дела и са приключили 6 294 през 2020 г.

Общият брой на постъпилите дела в Окръжен съд – Пловдив  през 2020 г. е 6 725, на разгледаните 8 108, а на свършените 6 294 дела, като 79 процента от всички дела са приключили в срок до 3 месеца от образуването им. Тези и други данни бяха изнесени от председателя на Окръжен съд – Пловдив госпожа Розалия Шейтанова в отчетния  доклад за 2020 г. по време на общо събрание на съдиите, проведено чрез видеоконферентна връзка. В работата му участваха и председателите на районните съдилища в Пловдив, Асеновград и Карлово и и.ф. председателя на Районен съд Първомай.

Данните от статистиката сочат, че през 2020 г. е налице увеличение на обема правораздавателна дейност в сравнение с предходната година, като постъпилите дела са със 157 повече, а делата за разглеждане са се увеличили с 310. Това води до извода, че Окръжен съд – Пловдив остава сред най-натоварените съдилища в страната от това ниво по брой на постъпили и свършени дела, както и по показателите за натовареност на съдиите, които са разгледали средно по 12.69 дела месечно и са свършили средно 9.85 дела месечно, посочи г-жа Шейтанова.

Създадената в Окръжен съд – Пловдив и в районните съдилища в района организация по разглеждане на отсрочените дела през летния период позволи своевременно да се навакса забавянето на правораздавателната дейност, наложено по време на обявеното извънредно положение в страната в периода март – май 2020 г. Изключително отговорното и мотивирано изпълнение на задълженията от страна на всички магистрати и съдебни служители в посочения период позволи успешното справяне с обслужването на доклада по стотиците отсрочени дела и постепенното им разглеждане в съдебно заседание. Резултатите за броя разгледани и свършени дела през годината най-добре илюстрират вложените усилия, тъй като се вижда, че по статистически данни годината се явява оптимално натоварена откъм правораздавателна дейност, без следи от двумесечното прекъсване на откритите съдебни заседания.

Акцент в доклада беше поставен на проблемите, свързани с кадровото обезпечаване на съда и сградния фонд, като тези проблеми бяха посочени  като най-съществени и по отношение на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Пловдив.

Подобни статии

Top