Садово, Карлово и Марица са общините с най-много приходи от наложени глоби заради замърсявания през септември

РИОСВ – Пловдив реагира на 80 сигнали и жалби през месец септември

През месец септември експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 133 проверки на 117 обекта, от които 56 планови и 77 извънредни. Освен тях са осъществени и 7 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 2 планови.

В рамките на проведената контролна дейност екоинспекторите са дали 41 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установените административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 10 акта и е издадено наказателно постановление с глоба в размер на 5 000 лв.  Наложена е и санкция на оператор за констатирано наднормено замърсяване на водите в размер на 20 665 лева на месец до преустановяването му.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции за месеца за нарушение на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са 19 870 лева. От тях 12 215 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Садово – 5 501 лв., Марица – 3 196 лева и Карлово –2016 лева.

Най-активна е контролната дейност по отношение прилагането на Закона за управление на отпадъците – извършени са 72 проверки на 58 обекта, при което са дадени 28 предписания и на нарушителите са съставени 6 акта.

Акцент в работата на екоинспекторите са осъществените проверки на складове за съхранение на залежали препарати за растителна защита във връзка с изпълнение на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

Продължава заснемането и паспортиризарането на защитените вековни дървета на територията на РИОСВ – Пловдив с цел изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България. За месеца са измерени, заснети и паспоспортизирани 13 вековни дървета в землищата на населените места Скобелево, Куртово Конаре, Стрелци, Сърнегор и Съединение.

1 2

Подобни статии

Top