Санкции за 58 500 лева наложи през септември РИОСВ-Пловдив - DC news

Санкции за 58 500 лева наложи през септември РИОСВ-Пловдив

Експертите са извършили 94 проверки, реагирали са на 42 сигнали и жалби, съставили са 5 акта и са дали 16 предписания

През месец септември експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) са извършили 94 проверки, реагирали са на 42 сигнали и жалби, съставили са 5 акта и са дали 16 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Екоинспекцията е издала и 9 наказателни постановления, с които на нарушителите (бизнес-оператори и общини) са наложени санкции и глоби в общ размер 52 200 лева. Сключени са и споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този нов ред, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, допълнително са наложени имуществени санкции за 6 300 лева.

През месеца експертите са разгледали и извършили необходимите процедури по оценка на въздействието върху околната среда за внесени в инспекцията 238 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти.

РИОСВ – Пловдив е провела редица събития, свързани с популяризиране на действията за опазване на околната среда и устойчивия начин на поведение на гражданите и бизнеса – активности в рамките на Европейската седмица на мобилността и инициативата на bTV Media Group ,,Да изчистим България заедно“, на която МОСВ е основен партньор.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията през периода са публикувани 425 документа на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив. За усилията си да представя актуална, пълна и навременна информация екоинспекцията е отличена с грамота на Програма „Достъп до информация“ за институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация в Международния ден на „Правото да знам“ 28 септември.

Пълният отчет за дейността на РИОСВ – Пловдив през септември е публикуван на сайта на институцията.

Подобни статии

Top