Съветници от ДБ в Пловдив сезираха МРРБ за хаос в местното градоустройство

Демократите изпратиха писмо до регионалното ведомство

На всяка своя сесия, два пъти месечно, Общинският съвет в Пловдив приема десетки подробни устройствени планове (ПУП), въпреки възраженията на съветниците от Демократична България. Те твърдят, че приемането на планове за устройството на отделни имоти преди приемането на Общия устройствен план (ОУП), който ще даде цялостната визия за градоустройството, застрашава  както обществения интерес, така и частните интереси на предприемачите. Не по-малко стряскащ е фактът, че веднъж приети, тези планове на парче ще трябва да бъдат възприети и от ОУП и така ще се спъне възможността да се определи цялостна и непротиворечива визия за града. Т.е. действа се отзад-напред – вместо парченцата от града да се съобразяват с общата визия за него, общата визия за града ще трябва да възприеме вече приетото устройство на малките парченца. Затова и съветниците от Демократична България са притеснени от количествата ПУП-ове, предлагани от администрацията на всяка сесия на съвета.

Администрацията обаче използва една „вратичка“ в Закона за устройство на територията, която при определени условия позволява в периода на изработване на изменение на ОУП да се приемат ПУП-ове. Наскоро обаче РИОСВ върна за доработване доклада за екологична оценка на проекта, вследствие на което съветниците от Демократична България считат, че вратичката в закона е затворена.

Тъй като ситуацията в Пловдив при това положение е по-особена, то законът се нуждае от тълкуване, за да се определи дали приемането на ПУП-ове на този етап е законосъобразно. Компетентен да даде становище по тълкуването и прилагането на Закона за устройство на територията е Министърът на регионалното развитие и благоустройството и неговите становища са задължителни за администрацията.

Затова пловдивските съветници от Демократична България в мотивирано писмо сезираха министъра с искане да извърши това тълкуване и даде становище как следва да се прилага законът.

Подобни статии

Top