Създават Министерството на електронното управление

Закрива се Държавната агенция „Електронно управление“

Правителството одобри проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление.

Предложеният проект е свързан с Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България от 13.12.2021 г. (обн. ДВ брой 106 / 2021 г.), с което се създава Министерство на електронното управление.

С Устройствения правилник на Министерството на електронното управление се определят правомощията на министъра на електронното управление, организацията, дейността, функциите и числеността на персонала на Министерството на електронното управление и на неговите организационни структури и административни звена. Устройственият правилник отразява действащата нормативна рамка преди закриване на Държавна агенция „Електронно управление“, предвидено в Закона за изменение и допълнение на Закона за електронно управление, одобрен с Решение № 26 на Министерския съвет от 25 януари 2022 г.

Чрез Постановлението се създават базовите условия за изграждането на необходимата администрация, подпомагаща дейността на министъра на електронното управление и подкрепяща го при реализирането на политики в областта на електронното управление. Ще се осигурят първоначално необходимите ресурси – материални, човешки и технически, организационни – за постигането на заложените цели и приоритети в областта на развитието на електронното управление.

Top