След големия пожар: Всички показатели на въздуха в район „Източен“ са в допустимите норми

РИОСВ – Пловдив приключи 24-часовите замервания

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив представи анализа на резултатите от 24-часовите измервания на качеството на въздуха в пловдивския район „Източен“ след възникналия вчера пожар. Превишения са установени единствено по показател „фини прахови частици“ – ФПЧ 10. Осреднените стойности за 24-те часа на измерването са 75 µg/m 3 при среднодневна норма 50 µg/m 3 , като в отделни моменти до полунощ те са достигали до 180 µg/m 3 . От ранните часове на днешния ден се забелязва тенденция за намаляване стойностите.

Останалите показатели (серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид, бензен и др.) не показват превишаване на законоустановените допустими норми, посочват от еко институцията.

Мобилна автоматична станция бе позиционирана в двора на ОУ „Пенчо Славейков“ в район „Източен“, тъй като вятърът носеше пушекът към тази част на града и мястото бе определено като точка на въздействие. Чрез нея се извърши 24-часово непрекъснато пробонабиране. Единните методи и критерии за оценка качеството на атмосферния въздух изискват изчисляване на средноденонощни стойности на показателите, за да може те да бъдат сравнявани с нормативно установените норми за нивата на замърсители в атмосферния въздух.

Освен това експертите на РИОСВ – Пловдив от вчера след възникването на пожара и през целия днешен ден извършваха проследяване и на данните за качеството на въздуха при двата пункта за мониторинг на въздуха в Пловдив. Те са разположени в кв. „Каменица“ и в ЖК „Тракия“ и са оборудвани с постоянни автоматични измервателни станции. При тях не са установени отклонения от нормите по нито един от измерваните показатели.

С оглед на това, че пожарът е напълно овладян в рамките на няколко часа, към момента е преустановено отделянето на дим, както и поради добрите резултати от анализа, вече няма необходимост от постоянни измервания и МАС ще бъде преместена. Отпадат и препоръките, които екоинспекцията отправи към живущите в района на пожара граждани да избягват престой и дейности на открито.

Подобни статии

Top