След Великден стартира реконструкцията на пречиствателната станция на Пловдив

Здравко Димитров: Проектът е на стойност 70 млн. лв. и е част от Водния цикъл

В средата на май ще бъде направена първа копка на реконструкцията на пречиствателната станция на Пловдив, съобщи кметът Здравко Димитров. Това е най-големият обект, който ще стартира тази година на територията на общината и е на стойност 70 млн. лв. Той е част от  „Интегрирания проект за водите на град Пловдив – етап I“, който се финансира със 115 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Община Пловдив, в лицето на зам.-кмета по строителство Пламен Райчев и ДЗЗД „ДЕЙТА КОНСУЛТ“, представлявано от Сълзица Арнаудова, подписаха днес договор за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – инженеринг“. Стойността на договора за надзор е 1 400 000 лв. без ДДС.

Основната цел, която ще бъде постигната с рехабилитацията на ПСОВ,

е да се намали навлизането на вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника. С цел надеждно и стабилно пречистване на отпадъчните води ще бъдат осъществени следните дейности: изграждане на гравитационен канал с дъждопреливник, свързан директно към водоприемника към река Марица чрез байпасен канал; повдигане на отпадъчните води чрез потопени шламови помпи; отделяне на пясък и плаващи в аерирани пясъкозадържатели със зона за задържане на мазнини; първично утаяване в съществуващите първични радиални утаители; биологично пречистване за отстраняване на въглерод, азот и фосфор; третиране на утайките по предвидената технология в идейния проект; за обезводнената утайка ще се изгради съоръжение за термично изсушаване на утайката, което е проектирано за по-нататъшно намаляване на масата й и достигане на концентрация на сухо вещество до 85-90%. Третирането позволява различни решения за нейното обезвреждане.

През февруари 2020 г. бе сключен и договор между Община Пловдив и ДЗЗД „ПСОВ ПЛОВДИВ 2018“ за  строителните дейности по модернизацията на пречиствателната станция. В обединението, което го изпълнява влизат ,,ГБС ПЛОВДИВ“ АД, ,,ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД и ,,ЕКО-ПРОЕКТ 2000“ ООД, с подизпълнител „Кристална вода“ АД. Срокът за изпълнение е 730 календарни дни.

Повече от три години отнеха процедурите по възлагане на проекта за реконструкция на пречиствателната станция.

На 2 април 2018 г. е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1” по обособени позиции: Обособена позиция 2 „Оценка на съответствието на инвестиционните  проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – инженеринг”. След решение от 5 декември 2019 г. на КЗК процедурата е прекратена.

С решение от 31.12.2019 г. е открита обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – инженеринг“. Неколкократното обжалване на процедурата на различни етапи от нея в КЗК и ВАС съществено забавиха сключването на договора, който днес вече е факт.

Подобни статии

Top