Социални работници се обучават дуално в Пловдив

Дуалното обучение може да подобри социалните услуги у нас

Федерацията на социалните сдружения в България (ФССБ) ще проведе първото по рода си обучение в професионалното направление „Социален асистент“ на 15 служители на функциониращи социални услуги от Пловдив, като така ще им даде възможност да допълнят своята квалификация и да надградят уменията си чрез практико-приложни занимания и време за саморефлексия. То ще се проведе на от 15-ми до 17-ти октомври (понеделник-сряда) в гр. Пловдив, в залата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – ул. „Неофит Бозвели” № 38.

Инициативата е пилотна за България и е част от усилията за трансфер на утвърдената отдавна практика в Германия на прилагане на дуално обучение за социалните професии.

Основните аспекти, които ще бъдат засегнати по време на обучението са:

  • познаване и прилагане основните правила за безопасна работа;
  • съблюдаване на Етичния кодекс на работещите в сферата на социалните дейности и спазване на етичните норми на общуване с възрастните хора и техните близки;
  • разпознаване на рисковите ситуации в работата на социалния асистент и прилагане на адекватни поведенчески модели;
  • подкрепа в процеса на взаимодействието между потребителите на социални услуги и външни лица, институции, организации;
  • спазване на критериите и стандартите за социална работа с лица със заболявания или увреждания;
  • оказване първа долекарска помощ в ситуации на риск за здравето и живота на потребителя и уведомява семейството и необходимите институции.

Защо e необходимо да има дуално обучение в социалните професии в България?

1 2

Подобни статии

Top