Стартира строителството по проект ПЕРИМЕД в ПУ „Паисий Хилендарски“

Реновират сградата на ул. „Костаки Пеев“ 21

Стартират строително-ремонтните дейностите по Проект № BG05M2OP001-1.002-0005 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Първата копка ще бъде от 9:00 ч. в базата на ПУ „П. Хилендарски“ на ул. „Костаки Пеев“ № 21.

Бюджетът на Проекта е 23 472 018,71 лв., от които 19 951 215, 91 лв. (85%) финансиране от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и  3 520 802,80 лв. (15%) – национално съфинансиране.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

ПУ „Паисий Хилендарски“ е партньор по проекта, заедно с Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ към БАН, водеща организация е Медицинският университет – Пловдив.

Проектът е насочен към изграждане на иновативна научноизследователска инфраструктура, фокусирана върху интеграцията на научните изследвания с развитието на новите и нововъзникващите технологии. Научноизследователските дейности са в областта на персонализираната медицина, с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативните лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерните технологии и биосензорите.

Научните изследвания са с приложен характер и ще допринесат за повишаване конкурентоспособността на интердисциплинарните изследвания в полза на икономиката и обществото.

За реализиране на целите е планирано значително преустройство и модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, включително подготвителни дейности.

Във връзка с изграждането на Центъра по компетентност ПЕРИМЕД, ПУ „П. Хилендарски“ планира да осъществи реконструкция на съществуващата сграда на ул. Костаки Пеев 21.

1 2

Подобни статии

Top