Стефан Стоянов: Пловдив направи фундаментални промени в образованието с програма „Монтесори“

По време на днешната дискусия бяха връчени общо 25 удостоверения на педагози от Пловдив,

които успешно са завършили курсове към НБУ за въвеждане на „Монтесори“ педагогиката в работата с деца 3-6 години и за работа с ученици в 1-4 клас. Специалистите от ДЯ „Палечка“ от район „Северен“ получиха своите сертификати за завършили курса за въвеждане на метода на Монтесори за деца в яслена възраст.

Община Пловдив е първата община, която въведе обучение по метода на Мария Монтесори в публични детски градини. След тригодишния период на изпълнение на програмата, методът е въведен в седем детски градини, 2 училища и 1 детска ясла. От началото на календарната 2020 г. предстои въвеждането му във втора ясла, като екипът е преминал специализирано обучение и предстои създаването на Монтесори среда в пространствата на групите.

Към настоящият момент общият брой на обхванатите деца е 1234. От тях 1136 са в детски градини, 58 в училища и 40 в детски ясли.

През 2018 г. в изпълнение на програмата за въвеждане на метода „Монтесори“ в общинските детски градини, Община Пловдив сключи договор с доц. д-р Елена Събева, ръководител катедра „Предучилищна педагогика ПУ „Паисий Хилендарски“ за извършване на проучване на аспектите на въздействие на метода „Монтесори“ върху участниците в предучилищното образование /деца, учители, родители/.

Основните изводи в доклада са:

– Методите на Монтесори повлияват позитивно върху всички участници в образователния процес – деца, учители и родители.
– Като алтернативен модел за предучилищно образование, преобразува цялостно образователната среда.
– Родителите са по – мотивирани и педагогически информирани партньори на общуване.
– Учителите са педагогически по-наблюдателни и креативни, работещи с индивидуалния темп на развитие на детето.
– Децата са искащи да знаят, да пробват и експериментират, щастливи, че могат да се справят сами.

1 2

Подобни статии

Top