Световнопризнат учен с лекция в МУ-Пловдив - DC news

Световнопризнат учен с лекция в МУ-Пловдив

Голямата наука за елементарните частици – квантовата физика и медицината търсят решения за нови методи за онкотерапия.

Квантовият физик професор Леандър Литов ще представи в академична лекция Проектът SEEIIST от 16.00 часа в 1 аудитория на Аудиторния комплекс на МУ–Пловдив.

Голямата наука за елементарните частици – квантовата физика и медицината търсят решения за нови методи за онкотерапия.

Лекцията е отворена за студенти, докторанти, млади учени и преподаватели от медицинските и природонаучни специалности с интереси в областите: медицинска физика, биофизика, радиобиология, радиационна онкология (лъчелечение), медицинска онкология, детска онкология и други.

Известен с изследванията си в областта на квантовата физика и физиката на елементарните частици български учен професор Леандър Литов, работещ от 1992 г. на ускорителния комплекс в CERN и ръководител на колектива от СУ, участващ в опитите провеждани на Големия адронен колайдер ще гостува в Медицински университет – Пловдив .

Посещението е по инициатива на учени от МУ–Пловдив, след участието им в научно-експертна дискусия за изграждане на Международен институт за устойчиви технологии – SEEIIST. Този път високо цененият квантов физик няма да говори за фундаменталните въпроси за структурата на Вселената, за материята, за пространството и времето, а ще представи пред студенти, докторанти и млади учени проект за изграждането на мощен ускорител на Балканите, с ускорителен център в България и потенциала му като научно-изследователска инфраструктура за целите на биомедицинските изследвания.

Професор Литов ще запознае академичната научна общност с реализацията и възможностите на мащабен високотехнологичен проект за изграждане на международна междуправителствена научна организация в района на Югоизточна Европа (South East European International Institute for Sustainable Technologies – SEEIIST).

Изследователската инфраструктура ще включва мощен ускорител, който ще осигурява снопове от протони и леки йони за третиране на тумори и биомедицински изследвания. В центъра ще бъдат изградени три зали за облъчване на пациенти и две експериментални зали. В института ще се извършват клинични изпитания за разработване на нови методи и протоколи за третиране на тумори с протони и леки йони, разработване на методи за съвместно използване на радиотерапия (протони и йони) и имунотерапия и изследвания в областта на радиационната генетика.

Предвиждат се и широк спектър от предклинични in-vitro и in-vivo изследвания в областта на радиобиологията. Планира се и широка програма от изследвания в областта на медицинската физика, свързани с формирането и контрола на снопове от ускорени частици, контрол и измерване на дозата получена от пациентите, образната диагностика и биофизичното моделиране и планиране на облъчване на пациентите. Проектът е отворен за участие на заинтересовани научни колективи от България.

Подобни статии

Top