Търсят директор за общинско предприятие в Раковски

Свободна позиция за длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ се освободи в община Раковски
Основните задължения на бъдещия директор са да организира и управлява дейността на предприятието, съгласно действащото законодателство, решенията на Общински съвет и заповедите на кмета на община Раковски.

Ето на какви критерии трябва да отговарят кандидатите:

• Степен на образование: „Висше“;
• Придобита образователно-квалификационна степен – „Магистър“;
• Професионална област на висшето образование – икономика или инженер;
• Професионален опит – 2 години трудов стаж по специалността или управленски опит;
• Да е лице, което не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или е лишено от право да упражнява търговска дейност или да заема материално отчетническа длъжност;
• Да е лице, което не извършва от свое или чуждо име търговски сделки
• Да е лице, което не участва в събирателни или командитни дружества или дружества с ограничена отговорност;
• Да не е управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на търговски дружества;
• Да не заема друга длъжност или извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с правното му положение.
• Да е лице в здравословно състояние, позволяващо му да извършва работата на длъжността, за която кандидатства.

Всички кандидати трябва да подготвят следните документи:

Заявление за участие в конкурса – по образец;
Документ за самоличност – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
Професионална автобиография;
Документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, в случай, че кандидатът притежава такива – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
Документ, удостоверяващ изпълнение на изискването за професионален опит – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
Свидетелство за съдимост – оригинал;
Декларация по образец, че не е лишен по съответния ред от правото да заема определената длъжност.
Декларация по образец, че здравословното му състояние позволява заемането на определената длъжност.
Концепция за развитието и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ за период от 3 /три/ години, подробно разработена за първата година. Концепцията се подписва от кандидата и се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик, който се поставя в плика при останалите документи. Тя трябва да съдържа: анализ и оценка на състоянието и дейността на Общинско предпрятие „Благоустрояване и превенция“; основни проблеми на функционирането му; тенденции и възможности за развитие; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността, пътищата за постигането им; етапи на реализация на Концепцията;

Документи се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства, в който се поставя отделен запечатан вътрешен плик, съдържащ Концепцията за развитието и дейността на общинското предприятие, надписан по същия начин и с допълнителен надпис „Концепция”.

Всеки кандидат лично подава своите документи или това може да направят упълномощени техни представители в административната сграда на Община Раковски, ет. 1, стая № 8, гише „Деловодство“ всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа.

Образците на изискваните за попълване заявление и декларация могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на община Раковски или предоставени на място в административната сграда на общината

Конкурсът ще се проведе в следните три етапа:

I-ви етап

Проверка за съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от датата на съобщението, те могат да направят възражение пред Кмета на Община Раковски, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.

II-ри етап

Оценка на представената от кандидатите концепция за развитието и дейността на общинското предприятие. Оценка на писмения проект: най-малко 4.50 – за допускане до устно събеседване. Оценката на писмения проект се получава като средноаритметична от оценките, дадени от членовете на Комисията по 6-балната система. На допуснатите кандидати се съобщава писмено и/или по телефон датата, часът на започване и мястото на провеждане на третия етап от конкурса.

III-ти етап

Интервю, включващо защита на депозирания проект на допуснатите до втори етап кандидати и събеседване. Оценката от събеседването с кандидата се получава като средноаритметична от оценките, дадени от членовете на Комисията по 6-балната система.
Комисията да извърши оценка на кандидатите и ги подреди в общото класиране след събеседването, както следва: Крайната оценка се изчислява като средноаритметична от сбора от оценката на писмения проект и оценката от интервюто (устното събеседване /защита).
На кандидатите за участие в конкурса да се предостави Длъжностна характеристика от гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“.

Лице за контакти: Лидия Лукова – 03151 2346.

Подобни статии

Top