Търсят логопед и медицинска сестра за нова социална услуга в Асеновград

Ето как може да кандидатствате за работата

Удължава се срокът за набиране на кандидати за медицинска сестра и логопед за работа в новия Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания. Социалната услуга ще бъде разкрита за първи път на територията на община Асеновград. Още месец имат желаещите да подадат документи.

Сред изискванията е образованието – висше, професионален бакалавър или кандидатът да притежава специалност „Медицинска сестра“. Основната дейност ще бъде грижа за потребителите в центъра, както и мобилна работа. Медицинската сестра изготвя, организира и провежда програми и дейности за профилактика и опазване здравето на лицата с увреждания. Работната позиция включва извършване на здравни консултации и подкрепа на потребителите.

За кандидатите, които желаят да работят като логопед в центъра, ще се изисква завършена образователна степен бакалавър по „Логопедия“ или други приравнени специалности и квалификации. Основните цели на длъжността са да се осъществява логопедична подкрепа на потребителите на центъра, както и заместваща грижа, с цел повишаване качеството на живот и превенция на социалната изолация. Логопедът следва да прилага индивидуален подход в работата с лицата с увреждания и техните семейства.

Документите за кандидатстване и за двете горепосочени длъжности са заявление за участие; автобиография по образец; декларация по образец; копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност; копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж; други документи, свързани с изискванията.

Документация може да се подава в „Информационен център“ на община Асеновград от 08:00 ч. до 17:00 ч. – от понеделник до петък.

Подобни статии

Top