Търсят логопед за новата социална услуга в Асеновград - DC news

Търсят логопед за новата социална услуга в Асеновград

Ето как можете да кандидатствате

Търси се логопед за нова социална услуга, предоставяна от община Асеновград. Минималните изисквания, предвидени за заемане на длъжността, са кандидатите са с висше образование – завършена образователна степен „Бакалавър“. Професионална област – „Логопедия“ или други приравнени специалности и квалификации.

Избраният кандидат ще осъществява логопедична подкрепа на потребителите от Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства, и заместваща грижа, с цел повишаване качеството на живот и превенция на социалната изолация.

Логопедът следва да провежда индивидуален подход в работата си с лицата с увреждания и техните семейства. Ще участва в мултидисциплинарен екип при изготвяне оценка на потребностите и индивидуален план за грижа за всеки един потребител на услугите.

И още – осъществява индивидуална работа с потребителите, съгласно програмата за работа на центъра. От задълженията ще е и прилагане на корекционни методи и техники в работата, целящи повишаване качеството на живот на потребителите и техните семейства. Логопедът ще води задължителната документация, съгласно нормативните изисквания, правилата и процедурите в центъра.

Ще създава и поддържа индивидуално досие за всяко лице, на което е предоставена подкрепа, както и база данни по дейности и предоставени услуги. Ще участва при организирането и провеждането на мобилната работа.

Екипът работи не само на място в Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания, може да извършва мобилна работа при необходимост (по домовете на потребителите).

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление до кмета на община Асеновград (по образец); автобиография (по образец); декларация по образец; копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност; копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудов стаж – трудова книжка, осигурителна книжка и други.

Документите се представят в „Информационен център“ на община Асеновград, на адрес: Асеновград, площад „Академик Николай Хайтов“ №9, в срок до 17.00 ч. на 30.06.2022 г., включително, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 900,00 лева, като допълнително се начислява % клас за прослужено време.

За допълнителна информация – лице за контакт: Живка Георгиева, ръководител на проекта, телефон: 0331 6 91 93 и 0331 20 265.

Подобни статии

Top