Технически университет – София с филиала Пловдив – отново първи по рейтинг - DC news

Технически университет – София с филиала Пловдив – отново първи по рейтинг

За дванадесета поредна година Техническият университет – София с филиала в град Пловдив е несменяем №1

в инженерните специалности от националната класация на висшите училища в България. Висшето учебно заведение е лидер в професионалните направления „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“,  „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“.

„Оценката на българските висши училища е наистина комплексна и се формира от резултатите от около 100 показателя. На първо място те обхващат качеството на обучението, но също така научноизследователската и приложна дейност, състоянието на материалната и лабораторна база, преподавателската осигуреност, социалните и други дейности в университетите.  Тази класация има значение не само за нас, които работим във висшите училища. Разговорите с младите хора, които учат при нас дават основание да смятам, че при избора на висше училище и специалност кандидат-студентите и техните родители следят и рейтингите на университетите. И още един факт: в последните години младежите, които кандидатстват в Техническия университет – филиал Пловдив са много целенасочени в избора си. Рядко някой кандидатства по всички специалности. Обикновено се спират на една, две или максимум три специалности, които са близки.  Това е резултат от много добрата предварителна ориентация“, коментира проф. д-р Въльо Николов, директор на Техническия университет – филиал Пловдив.

Интересът на вузовете да работят по-добре и да заемат челни класации в класацията е не само престижен, но и финансов. През последните години по-високият рейтинг на висшето училище води до по-добро финансиране от страна на държавата. По този начин чрез Министерството на образованието и науката се стимулират най-добрите в професионалното направление. Допълнителното финансиране може да достигне до съществено увеличение на бюджета на университета, ако той е с най-високия рейтинг.

През последните години се забелязва, че националната класация служи и на държавата, за да формира своите приоритети при определяне на местата за прием по професионални направления, така че да има по-добро съответствие на приема с търсенето на пазара на труда.

Според проф. д-р Въльо Николов традиционната първа позиция на Техническия университет – София с филиала в град Пловдив по шестте професионални направления в областта „Технически науки“ се дължи и на съществено обновената материална база с най-съвременно ново изследователско лабораторно оборудване в резултат на изпълнението на дейностите по редица проекти за изграждане на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подобни статии

Top