Титюков откри новия център за кризисно настаняване на семейства (СНИМКИ)

26 души е капацитетът на центъра

С един месец предсрочно беше открит новоизградения Център за временно настаняване на лица и семейства по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по договор за БФП №BG16RFOP001-1.003-0003-C01 по Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Заместник-кметът Георги Титюков, ръководителят на проекта арх. Амада Колчева и директор дирекция „Социално подпомагане“ Веселина Ботева прерязаха лентата.

Основната цел на този проект е да допринесе за осигуряването на по-качествена социална инфраструктура в община Пловдив. С това ще се създадат предпоставки за предоставяне на ефективни социални услуги в общността и последващо намаляване на съществуващите форми на социално изключване.

„С изградения център добавяме още една социална услуга на община Пловдив. До момента можехме да настаняваме в центровете или деца, или възрастни, но виждахме затруднения, когато трябваше да настаняваме цели семейства. Днес вече е възможно“, обясни заместник-кметът Георги Титюков. „По този начин те няма да бъдат разделяни“, допълни той.

26 души е капацитетът на центъра, сградата е 5-етажна, по 3 стаи на етаж. От 1 септември в него ще работят 4 души персонал, а от 1 октомври ще може да бъдат приемани и самите потребители. Според критериите кандидатстващите не трябва да имат собственост никъде в страната и да се намират в положение на крайна нужда.

1 2

Подобни статии

Top