Центърът за компетентност ПЕРИМЕД сред най-добрите в страната

Делегация от ЕК посетиха Медицинския университет, за да оценят напредъка на проекта

Делегация от 14 представители на Съвместния изследователски център (СИЦ, Joint Research Center) към Европейската комисия бяха на мисия в рамките на ангажимента за извършване на стратегическа оценка на изграждащите се Центрове за компетентност в България и формулиране на препоръки за бъдещото им развитие.

Медицински университет – Пловдив беше домакин на срещата, в която взеха участие експертите  на СИЦ  и Елизабет Киркорова от ГД „Регионална и селищна политика“ в Европейската Комисия, както и представители на  управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, начело с Кирил Гератлиев – Изпълнителен директор на УО.

Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ (BG05M2OP001-1.002-0005) е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на посещението на делегацията беше да се проследи напредъка по проекта, да се запознаят с изградената вече научна инфраструктура, да разгледат оборудваните лаборатории и с екипа за управление да се обсъдят конкретни въпроси, свързани с бъдещото развитие на Центъра.

Проф. Мариана Мурджева – Ректор на Медицинския университет, ръководи срещата, в която трите Бенефициента: МУ – Пловдив, ПУ „П. Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография при БАН, направиха отделни презентации за напредъка на проекта, представиха закупеното вече оборудване и поставиха конкретни въпроси, касаещи устойчивото развитие на Центъра след приключване на Проекта.

1 2

Подобни статии

Top