Центърът за ранно детско развитие в Асеновград търси логопед

Възможност за завършилите такава или подобни специалности

Центърът за ранно детско развитие (ЦРДР) в Асеновград търси логопед. Пряката работа на служителя ще бъде свързана основно с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране и обучение, както на място в Центъра, така и мобилно – в домовете на малките потребители. Основните функции на длъжността са да се оказва помощ на семействата на деца със забавяне в езиково-говорното развитие или нарушения в комуникацията, предизвикани от различни причини; работа за развиване на комуникативни способности; формиране на средства за общуване с близкото обкръжение на детето и с връстници и възрастни в общността; подпомагане при усвояване на допълващи системи за комуникация (картинки, жестове, символи).

Минималните изисквания към кандидата за длъжността са: висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „логопедия“ или други приравнени специалности и квалификации; опитът в социалната сфера и в частност, при работа с деца, ще се счита за предимство; да познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето, предучилищна подготовка, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца; опитът при изпълнение на европейски проекти и проекти за социално включване на Световната банка е предимство.

Към кандидатите има и специфични изисквания. Те трябва да имат практически опит в работата с деца с увреждания, да познават спецификата на социалната работа, здравната дейност и педагогическата работа с деца с увреждания и техните родители и други, да притежават добри компютърни, комуникативни и организационни умения, както и да могат да работят в екип.

Наборът от необходимата документация за кандидатстване може да откриете ТУК.

Документите могат да се подават лично или чрез пълномощник в „Информационен център“ на община Асеновград, като крайният срок за прием е 17:00 ч. на 03.09.21 г.

Подборът ще протече в два етапа: проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания и интервю.

Подобни статии

Top