„Централен“ с проект за изграждане на детска градина „Каменица“

Проектът ще допринесе за подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст

Информационно събитие, относно подаване на фиш за проектна идея „Изграждане на детска градина „Каменица“ организира пловдивския район “ Централен“. За включване в списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

По време на събитието ще бъде представена информация относно необходимостта на включване в списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, на обект „Изграждане на детска градина „Каменица“ в Район „Централен“, Община Пловдив.

Проектът ще има значителен принос към подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив.

Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран чрез изграждането на нова детска градина. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции.

Информационното събитие ще се проведе  от 17:00 ч. в  сградата на ДГ „Каменица”, находяща се на ул. „Хан Аспарух“ №57.

Подобни статии

Top