Утвърдиха цените за ползване на земеделски земи под наем в община "Марица" - DC news

Утвърдиха цените за ползване на земеделски земи под наем в община „Марица“

Цените  бяха гласувани на сесия на Общинския съвет

Общинският съвет в община “Марица” прие началните годишни наемни цени за земеделски земи на сесията си днес. Те бяха определени чрез експертиза, изготвена от
лицензиран оценител.

Вижте какви ще бъдат цените за ползване на земеделски земи за 2021 година:

1. Утвърждава следните начални годишни наемни цени за предоставяне под наем за земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост, по видове както следва:

1.1 Земи за земеделско ползване или части от тях извън регулацията на населените места, необлагаеми с ДДС сделки, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност :

1. За отглеждане на полски култури – 27,00 лева на декар;
2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – 55,00 лева на декар;
3. За оранжерийно производство – 65,00 лева на декар;
4. За производство на посадъчен материал – 30,00 лева на декар.

1.2 Земи за земеделско ползване или части от тях, включени в строителните граници на населените места:

1. За отглеждане на полски култури – 30,00 лева на декар (без ДДС);
2. За създаване и отглеждане на трайни насаждения – 65,00 лева на декар
(без ДДС);
3. За оранжерийно производство – 80,00 лева на декар (без ДДС);
4. За производство на посадъчен материал – 35,00 лева на декар (без ДДС).

2. Утвърждава следните начални годишни наемни цени за предоставяне на общински поземлени имоти или части от тях под наем за стопански нужди за настаняване на пчелни семейства и определя начални годишни наемни цени за предоставяне на общински поземлени имоти или части от тях под наем за стопански нужди за настаняване на пчелни семейства, както следва:

2.1. Земи за земеделско ползване или части от тях – частна общинска собственост извън регулацията на населените места за устройване на пчелини, при спазване изискванията на Закона за пчеларството:

1. Земи с НТП „Нива“ – 37,00 лева на декар (без ДДС);
2. Ливади – 15,00 лева на декар (без ДДС).

2.2. Земи за земеделско ползване или части от тях – публична общинска собственост извън регулацията на населените места за устройване на пчелини, при спазване изискванията на Закона за пчеларството и чл. 37 и – чл. 37 п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние:

1. Мери и пасища – 15,00 лева на декар (без ДДС).

2.3. Земи за земеделско ползване или части от тях – общинска собственост, включени в строителните граници на населените места за устройване на пчелини, при спазване изискванията на Закона за пчеларството:

1. Свободни незастроени поземлени имоти – 45,00 лева на декар (без
ДДС).

Наемната цена се актуализира ежегодно към месеца на сключване на договора за текущата година, уточняват от Общинския съвет. Актуализация на наемната цена се извършва само в случай, че инфлацията на страната надвишава 10 % към месеца на сключване на договора за текущата година спрямо месеца на сключване на договора за предходната година. Инфлацията се изчислява на база на Индекса на потребителските цени-месечен, спрямо същия месец за предходната година, официално обявен от Националния статистически институт. Така получената стойност на инфлацията в процент се умножава с първоначално договорената годишна наемна цена, като получената сума се прибавя към последната договорена годишна наемна цена. Изменението на наемната цена се извършва с двустранно подписано допълнително споразумение към договора за наем.

Цените за арендно плащане при предоставяне под  аренда за земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост за създаване и отглеждане на земеделски култури вижте ТУК.

Подобни статии

Top