В Асеновград няма да намаляват или отменят общински наеми

Това засяга всички лица, ползващи обекти общинска собственост

Във връзка със зачестилите запитвания в общинската администрация с молба от търговци и земеделски производители, община Асеновград информира собствениците, наемателите и ползвателите на имоти, терени или обекти – общинска собственост, че не съществува законово основание същите да бъдат освободени от задължението да заплащат такси, наеми, тротоарно право или друг вид плащания.

Голяма част от тях, развиващи дейността си на различни пазари, тържища и закрити търговски пространства в града и кварталите, завяват искането си да плащат по-ниски наеми, докато трае периодът на извънредно положение в страната.

С Решение №15/02.12.15 г. Общински съвет – Асеновград направи промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград. С това изменение, за периода от 01-ви януари до 31-ви март на всяка календарна година се намалява размерът на таксата от 22 лева на 11 лева на съоръженията за продажба на селскостопанска продукция на Общинския пазар в града. През останалото време се заплаща пълната сума. Това касае както обектите, отдавани под наем, така и концесионерите.

Община Асеновград е съпричастна към всичко случващо се и се стреми да облекчи максимално гражданите и юридическите лица, по отношение на различни проблеми, но в рамките на законоустановените норми. Единственото, което администрацията има право и ще направи в тази насока, е според чл.6 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.0320 г., обнародван в „Държавен вестник“, брой 28 от 24.03.20 г. А той гласи: „До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи“. Т.е. община Асеновград няма да начислява лихви и неустойки при неплащане на наеми и такси за срока на извънредното положение.

Подобни статии

Top