В Карлово търсят съдействие от Министерство на културата за старата тъкачна фабрика

Покривът на сградата, дарена на Карлово от братята Евлогий и Христо Георгиеви, е срутен

Комисия, назначена със заповед на кмета на община Карлово, с председател Николай Цветков – ресорен заместник-кмет на общината и членове арх. Филип Филипов – главен архитект на общината, инж. Божидар Скоклев, инж. Антон Нончев и инж. Бойчо Огнянов, на 14 юни извърши външен оглед на тъкачната фабрика, дарена на Карлово от братята Евлогий и Христо Георгиеви. Целта бе да се констатират пораженията по покрива на сградата.

Кметът на Карлово поиска от собственика на сградата – „Пиринпласт“ АД, да бъде извършен и вътрешен оглед, за да се установят в детайли общото състояние и пораженията на покривната конструкция. На 15 юни управителят на фирмата-собственик отказа достъп до сградата.

За предприетите от Община Карлово действия и отказа от страна на собственика, е уведомено Министерство на културата. Ръководството на общината разчита на съдействие от държавната институция.

През 2015 година, със Заповед № 432/08.04.2015г. на кмета на община Карлово, тогавашният собственик на комплекса от сгради с фабрика „Теодоси Марков“ /първа текстилна фабрика на името на Евлогий Георгиев/, комплекс от сгради в УПИ II-144, кв. 146а, с идентификатор 36498.501.144 по Кадастралната карта на град Карлово, с административен адрес ул. „Водопад“ № 47, е задължен:

– да обезопаси и сигнализира в 3-дневен срок зоната пред фасадата на сграда с идентификатор 36498.501.144.3 – западна част;

– да извърши консервация и реставрация в срок от 6 месеца на сгради с идентификатори 36498.501.144.1 и 36498.501.144.3 – източна част;

– съгласно чл.74, ал.1 от Закона за културното наследство, на сграда с идентификатор 36498.501.144.3 – западна част, в срок от 4 месеца да се изготви и представи в Министерство на културата графична, текстова и фотодокументация, достатъчна за изпълнение на реконструкцията.

Цитираната заповед, потвърдена с решение на Върховния административен съд, и до момента не е изпълнена.

Община Карлово продължава действия, съгласно правомощията си по чл.76 от Закона за културното наследство, като очаква съдействие от Министерство на културата, за да бъдат запазени сградите – дарение на града от Евлогий и Христо Георгиеви.

Top