ВАС с окончателно решение: Апортът на акциите на Община Варна в "Пълдин Туринвест" остава в сила - DC news

ВАС с окончателно решение: Апортът на акциите на Община Варна в „Пълдин Туринвест“ остава в сила

ВАС обезсили решението на Административен съд – Варна, с което е отменено решение на Варненския Общински съвет за акциите от Пловдивския панаир

„Върховният административен съд (ВАС) се произнесе по делото за акциите на Община Варна в Международен панаир Пловдив. Съдът е решил, че Административен съд Варна не е имал право да се произнася по решението на Общински съвет, а Областният управител не е имал право да го обжалва. Така решението за апорта на акциите на Варна от Панаира в „Пълдин Туринвест“ остава в сила“.

Това написа в профила си преди минути пловдивският адвокат и общински съвет Веселина Александрова. Тя допълва, че на практика ВАС не е разгледал по същество законосъобразността на взетото във Варненския общински съвет решение.

„Затова и сагата не приключва с това решение“, посочва съветничката от „Демократична България“.

Малко по-рано от ВАС публикуваха съобщение на сайта си след решението на ВАС.  Според съобщението „Върховният административен съд обезсилва решението по административно дело № 2800 от 2021 г. на Административен съд – Варна. С него по оспорване на областния управител на област Варна са отменени решения от 10 декември 2021 г. на Общинския съвет във Варна, с които се отменя предходно решение за оттегляне на съгласието за безвъзмездно прехвърляне от Община Варна на държавата на 16 314 400 броя безналични акции от „Международен панаир-Пловдив и се дава съгласие Община Варна да апортира притежаваните от общината акции от капитала на „Международен панаир-Пловдив“ АД в капитала на „Пълдин туринвест“ АД.

Върховните магистрати от касационната инстанция приемат, че решението на първоинстанционния съд е недопустимо. Решенията на Общинския съвет – Варна, оспорени от областния управител на област Варна, не представляват индивидуални административни актове, тъй като не са издадени при осъществяването на управленска дейност, с прилагането на властнически правомощия, характерни за публичноправните отношения. При отсъствието на тези белези, решенията на Общинския съвет не могат да бъдат подлагани на контрол за законосъобразност по реда, по който се оспорват административните актове.

Общината като юридическо лице има право на собственост върху имоти, вещи и други имуществени права, които могат да бъдат притежавани от правните субекти. Тя може да учредява или да участва в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло нейна собственост, с парична или непарична вноска, след решение на общинския съвет. Учредяването и участието на общината в търговски дружества се регулира от норми на частното право, които се прилагат и за останалите субекти, извършващи стопанска дейност. В конкретния случай разпореждането с акции, за което Общинският съвет – Варна е дал съгласие, се извършва по реда и при условията на Търговския закон.

Разпоредбата на чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) ясно посочва, че контролът за законосъобразност върху актовете на общинския съвет, който областният управител упражнява, като оспорва или връща за преразглеждане решения на общинските съвети, се отнася до случаите, в които общинският съвет издава индивидуални, общи или подзаконови нормативни актове.

При отсъствието на белези, които сочат на осъществяването на административна дейност, оспорените от областния управител на област Варна решения на Общинския съвет – Варна не могат да бъдат предмет на съдебна проверка, провеждана по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Волеизявленията, направени не от орган на изпълнителната власт, а от орган на местното самоуправление, имат гражданскоправен характер, поради което административният съд не е бил компетентен да се произнесе.

Затова не може да се приеме, че решение № 768-3/10.12.2021г., с което се оттегля съгласието за безвъзмездно прехвърляне от Община Варна на държавата на 16 314 400 броя безналични акции от „Международен панаир-Пловдив“, е прието в хипотезата на възобновяване на производството по издаване на административни актове. Административният съд не е компетентен да се произнесе при положение, че преценката, която следва да се направи по отношение на решенията на Общинския съвет-Варна е свързана с прилагането на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на Търговския закон.

Решенията на Общинския съвет – Варна, оспорени от областния управител на област Варна, не представляват индивидуални административни актове, тъй като не са издадени при осъществяването на управленска дейност, с прилагането на властнически правомощия, характерни за публичноправните отношения. При отсъствието на тези белези решенията на Общинския съвет не могат да бъдат подлагани на контрол за законосъобразност по реда, по който се оспорват административните актове.

Докладчикът по делото е изразил особено мнение, съгласно което с оглед правната същност на решение № 768-3/10.12.2021г. и решение № 768-3-1/10.12.2021г. на Общинския съвет-Варна не може да се направи извод, че те подлежат на оспорване от областния управител при прилагане на правилото на чл.145, ал.1 от АПК във връзка с чл. 45, ал.4 от ЗМСМА. Макар да не представляват административни актове, решенията по чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА не са изключени от съдебен контрол.

Решението по административно дело № 5645 от 2022 г. е окончателно.“

Подобни статии

Top