ВМРО-БНД настоя за дебат по промените в правилника за подпомагането на двойки с репродуктивни проблеми

От пловдивската организация на партията разпространиха официална позиция по темата

ВМРО-БНД разпространи официалната си позиция във връзка с общественото обсъждане на проекта за изменение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив. От известно време в града върви дебат по темата, вече съществува и онлайн петиция, авторите на която твърдят, че в определени части новият правилник не е разработен в съответствие с Европейското законодателство и противоречи на норми от по-висока йерархия в националното, респективно европейско законодателство.

Вижте пълния текст на позицията на воеводите: 

Към настоящия момент на сайта на Община Пловдив за обществено обсъждане е качен Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на Община Пловдив. Най-напред бихме желали да отбележим, че поради обявеното извънредно положение в РБ, заради епидемията, така необходимият обществен дебат по темата не се е състоял. Важно е да се удължи времето за диалог. Има спорни текстове, които трябва да подлежат на обществена дискусия.

Ние от ВМРО-БНД гр. Пловдив, като политическа сила, сме трайно ангажирани с темата за демографските проблеми на България и търсим решение за тяхното преодоляване. Отдавна и многократно сме повдигали в обществото темата за проблемите на семействата и двойките с репродуктивни проблеми, като в продължение на няколко години именно по наше предложение бюджетът на Програмата беше увеличаван. Ето защо считаме за правилно да изкажем своята позиция и сега, като дадем конкретни предложения, които ще помогнат на тези хора да сбъднат най-съкровената си мечта, а именно – да прегърнат своя собствена рожба.

След като направихме детайлен прочит и се запознахме с така представения пред обществеността Проект на Правилника, и след като го обсъдихме с експерти в областта на репродуктивното здраве, както и с юристи, забелязахме, че в него има заложени редица спорни текстове, които е добре да бъдат преразгледани и подложени на широк обществен дебат.

1. Първият такъв спорен текст е в новосъздадения член 3а.,ал.1, според който: „От предвидените в бюджета на Община Пловдив средства се финансират изследвания и процедури, извършени в медицински заведения, отговарящи на следните условия:… т.4.Да са регистрирани и да осъществяват дейност на територията на Община Пловдив.“

Вторият спорен текст е в същия чл.3а,ал.2 и гласи: „…При стартиране на кампанията по подаване на заявленията от кандидатите за финансово подпомагане, първоначално се разглеждат заявленията на кандидатите – лечебни заведения, изразили желание за сътрудничество с Община Пловдив. След оповестяване на най-малко две лечебни заведения, сключили договор с Община Пловдив, се стартира набиране на заявления от кандидатите за финансово подпомагане (семейства или двойки). При липса на поне две медицински заведения, сключили договор с  Община Пловдив, заявленията за финансово подпомагане на лечението на семейства или двойки с репродуктивни проблеми ще се разглеждат/одобряват от комисията чрез индивидуален подход, в зависимост и вземайки под внимание специфичността на всеки медицински казус…“

Извършена е и промяна и на чл.4, като една от промените е следната: „…Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето и осъществяващо дейност на територията на Община Пловдив…“

Така записани тези текстове влизат в противоречие със Закона за здравето, където са заложени основополагащите принципи в здравеопазването, а именно принципите на равнопоставеност при ползване на здравни услуги от страна на пациентите, както и осигуряването на достъпна и качествена здравна помощ от страна на лечебните заведения. Гореупоменатите текстове ограничават правото на свободен избор на пациента, що се касае до избор на изпълнител на медицинската помощ, а именно лекуващ лекар и лечебно заведение, при спазване на правото за информирано съгласие. Оставяйки в този вид, записаните текстове ограничават семействата и двойките с репродуктивни проблеми да избират за свой изпълнител на медицинската помощ само три клиники от общо двадесет и седем лечебни заведения в страната, регистрирани да изпълняват дейности, свързани с асистираната репродукция и отговарящи на критериите на държавния Център за асистирана репродукция (ЦАР). Трябва да се отбележи, че условието да се допуска финансиране само в местни лечебните заведения води до реален риск хората с репродуктивни проблеми да нямат равен достъп до качествена и достъпна здравна помощ, поради факта, че не всяка клиника предлага пълен набор от терапевтични и диагностични процедури, съобразно конкретния здравословен проблем да дадения пациент.

1 2 3

Подобни статии

Top