Запълниха се местата в основните магистърски програми на МУ-Пловдив  - DC news

Запълниха се местата в основните магистърски програми на МУ-Пловдив 

За поредна година Медицински университет-Пловдив проведе силна и успешна кандидат-студентска кампания.

“Запълнихме местата за студенти в основните магистърски програми – медицина, дентална медицина и фармация на български език при голяма конкуренция, както и в предишни години”, коментира ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

Предстои още един изпит за чуждестранни кандидат-студенти на англоезично обучение по тези специалности. За другите магистърски и бакалавърски програми във Факултета по обществено здраве и Медицински колеж също се отчита приема като успешен.

“Не само за МУ-Пловдив, но и за всички висши училища в България голямо предизвикателство през следващата учебна година е въвеждане на мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите чрез съвместни програми с други университети. Новите предложения за промени в Закона на висшето образование ще позволят това да се осъществи  в ясни стъпки и процедури”, заяви още проф. Мурджева.

Наред с това  предстои модернизация на учебните програми и оформяне на предложения за актуализиране на Единните държавни изисквания по регулираните специалности в медицинските университети – процес, който вече МУ-Пловдив започна с други МУ.

“Важно е и утвърждаването на дигитално образователно съдържание, което въведохме при всички учебни дисциплини още през миналата година, принудени от COVID-19 пандемията, но електронните ресурси и облачните технологии в образователния процес ще бъдат неизбежни. За тази цел стартирахме проект за модернизация на учебната дейност, финансиран от МОН, в който сме координатор с партньори МУ-София, МУ-Плевен, Тракийски университет – Стара Загора, ПУ „Паисий Хилендарски“. Акцент в него ще бъдат съвместните учебни програми и кариерното развитие на преподавателите с подобряване на уменията им за компютърно-базирани съвременни образователни технологии”, каза още ректорът на Медицински университет-Пловдив.

Тя подчерта, че новата учебна година стартира на 15 септември с оптимизъм, че в МУ-Пловдив ще учат мотивирани и добри студенти.

Проф. Мурджева коментира и Националната карта на висшето образование в Република България, която вече е създадена. Нейната поява води до различни перспективи и предизвикателства. Тя е разработена в съответствие със Закона за висшето образование и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година. С нейното приемане се въвежда национална политика за развитието на профилната и териториална структура на висшето образование. Тази карта има  правна и стратегическа основа и е изготвена в условията на действащи нормативни актове, които обвързват субсидирания от държавата прием в държавните висши училища и тяхното финансиране от държавния бюджет с множество фактори, отчитащи качеството на обучението, реализацията на завършилите на пазара на труда, оценката за научната дейност и получената оценка за програмна акредитация по професионалните направления на висшето училище.

“Ние посрещаме тази карта с положителна оценка, защото тя може да регулира дейността на ВУЗ-овете и да маркира най-търсените от тях, както и реализацията на завършващите студенти. Тези данни следва да бъдат интерпретирани много внимателно и коректно, за да не се търсят всякакви възможности за създаване на нови висши училища безпринципно и безразборно, а по обосновани критерии и аргументирана необходимост.  И да не забравяме, че качеството на обучение, а не само приемът на студентите следва да бъде основният фокус на висшето образование през идните години”, заяви проф. Мариана Мурджева. 

1 2

Подобни статии

Top